Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/626 av 31. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for rester av acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazol, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazol, triazophos og trifloxystrobin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazole, triazophos and trifloxystrobin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 11. juli 2015 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen (i det følgende benævnt "CAC") Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for mesotrion . Den 1. juli 2016 vedtog CAC CXL'er for abamectin, acetamiprid, acetochlor, chlorthalonil, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazol, ethephon, flonicamid, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, lufenuron, profenofos, propiconazol, pyrimethanil, quinclorac, spirotetramat, tebuconazol, triazophos og trifloxystrobin .

(2) Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for de pågældende stoffer i forordning (EF) nr. 396/2005.

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige med henblik på opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Fællesskabet. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester (CCPR) et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: abamectin (alle produkter), acetochlor (alle produkter), chlorthalonil (alle producter) cyantraniliprol (mælk), ethephon (byg, rug, hvede), flonicamid (alle produkter), flutriafol (kål, selleri, cucurbitae, peberfrugter, kernefrugter, animalske produkter), fluxapyroxad (selleri, bær og andre små frugter, kål, bladgrøntsager, gulerødder, frugtgrøntsager, cucurbitae, hvidløg, løg, pastinakker, skalotteløg), lufenuron (alle produkter), mesotrion (asparges, buskbær, stængelfrugter, tranebær, spiselige slagtebiprodukter fra pattedyr, æg, kød fra pattedyr, mælk, okra spiselige slagtebiprodukter fra fjerkræ fjerkrækød rabarber, sukkerrør), quinclorac (alle produkter) og tebuconazol (solsikkefrø)

(5) Derfor bør CXL'er for acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazol, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propiconazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazol, triazophos og trifloxystrobin, der ikke er anført i betragtning 4, være omfattet af forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er opført i bilag I til forordningen, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. De pågældende CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(6) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet spirotetramat, på kaki indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(7) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af flutriafol på cucurbitae med spiselig skræl. Ansøgeren hævder, at den godkendte anvendelse af stoffet på sådanne afgrøder i USA fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt med højere MRL'er for at undgå handelshindringer for importen af de pågældende afgrøder.

(8) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(9) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Den har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(10) Hvad angår de anvendelser, der er omfattet af de pågældende ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(11) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.03.2017
Anvendelsesdato i EU
27.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet