Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aklonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/977 of 13 June 2019 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazole and penconazole in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af aclonifen, fenpyrazamin and penconazol. Der er ikke fastsat nogen specifikke MRL'er for Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 og mefentrifluconazol, og disse stoffer er heller ikke opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg fastlagt i artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse. Clonostachys rosea stamme J1446 er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 under punktet Gliocladium catenulatum stamme J1446.

(2) Den 22. juli 2017 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen (i det følgende benævnt "CAC") Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for penconazol . Den 6. juli 2018 vedtog CAC CXL'er for fenpyrazamin .

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) CXL'erne for penconazol og fenpyrazamin er sikre for forbrugerne i Unionen og bør derfor opføres som MRL'er i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aclonifen, på "urter og spiselige blomster" og knoldselleri er der indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(6) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningen vurderet af den berørte medlemsstat, og vurderingsrapporten blev fremsendt til Kommissionen.

(7) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelse om de foreslåede MRL'er . Autoriteten fremsendte udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og de berørte medlemsstater og offentliggjorde den.

(8) Autoriteten konkluderede, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9) I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 . Ansøgningen blev vurderet af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der blev fastsat MRL'er, der omfattede de repræsentative anvendelser på byg, havre, rug og hvede i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen .

(10) I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet Gliocladium catenulatum stamme J1446 anbefalede autoriteten, at stoffet optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 . Som følge af ændringer i taksonomireglerne for nylig er stammen J1446 blevet overført til arterne Claonstachys rosea.

(11) I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 afgav autoriteten en konklusion vedrørende peerevalueringen af pesticidrisikoen . Autoriteten kunne i den sammenhæng ikke drage konklusioner for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Sådanne yderligere overvejelser fremgår af den reviderede revurderingsrapport , hvori det konkluderes, at skadegøreren ikke er patogen for mennesker, og at der ikke forventes at forekomme toksiner eller toksiske metabolitter i fødevarer efter anvendelse af aktivstoffet. I lyset af disse konklusioner anser Kommissionen, at Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(12) For så vidt angår penconazol, blev flere MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/89 . Ved nævnte forordning sættes MRL'erne for adskillige produkter fra den 13. august 2019 ned til bestemmelsesgrænseværdien. Af hensyn til retssikkerheden bør MRL'erne for penconazol, som fastsættes ved nærværende forordning, finde anvendelse fra og med samme dato.

(13) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.06.2019
Anvendelsesdato i EU
07.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet