Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/693 av 7. april 2017 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for rester av bitertanol, klormequat og tebufenpyrad i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlormequat and tebufenpyrad in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for restkoncentrationer af bitertanol og chlormequat. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for tebufenpyrad.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning , afgivet en begrundet udtalelse om de eksisterende maksimalgrænseværdier for bitertanol. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 767/2013 tilbagekaldes godkendelsen af bitertanol, da de nødvendige yderligere bekræftende oplysninger vedrørende dette aktivstof, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1278/2011 , ikke er blevet forelagt. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bitertanol, er blevet kaldt tilbage, og der er ikke blevet indberettet godkendte anvendelser i tredjelande. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning, bør MRL'erne for bitertanol i bilag II og del B i bilag III til forordningen derfor udgå. Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration til summen af bitertanol-isomerer og anbefalede at reducere MRL'erne for planteprodukter og animalske produkter til den relevante bestemmelsesgrænse (i det følgende benævnt "LOD"). Disse forskellige standardværdier bør fastsættes i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for chlormequat . Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration til summen af chlormequat og salte heraf, udtrykt som chlormequatchlorid. Nylige overvågningsdata viser, at restkoncentrationer forekommer på ubehandlede dyrkede svampe og ubehandlede pærer på et højere niveau end bestemmelsesgrænsen. Sådanne restkoncentrationer kan være forårsaget af krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der lovligt er behandlet med chlormequat, eller af utilsigtet overførsel fra tidligere anvendelser af chlormequat i pærer. Autoriteten foreslog at basere MRL'en for pærer på 95-percentilen af resultaterne af målrettede overvågningsdata og foreslog fem forskellige MRL'er for dyrkede svampe, der skal vurderes af de ansvarlige for risikoovervågningen, og som er baseret på de tilgange, som De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation har anbefalet med hensyn til fastsættelse af henholdsvis MRL'er for krydderier og miljøbetingede MRL'er . Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'en for dyrkede svampe fastsættes til det niveau, der svarer til 99-percentilen af alle stikprøveresultaterne. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest fire år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning, afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for tebufenpyrad. Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for sød peberfrugt. Disse MRL'er bør derfor sænkes. Autoriteten konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for abrikoser, ferskner, brombær, korbær, bønner (friske, med bælg), bomuldsfrø og animalske produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-MLR'er (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænse eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænser for visse varer.

(7) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at gøre det muligt at markedsføre, forarbejde og forbruge produkter normalt bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Da det ikke kan udelukkes, at den gældende MRL udgør en risiko for forbrugerne, bør værdien for tebufenpyrad på 0,01 mg/kg for sød peberfrugt gælde fra datoen for anvendelsen af denne forordning.

(11) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.04.2017
Anvendelsesdato i EU
03.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet