Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 365/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion i eller på visse produkter

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyflufenamid, fenbuconazole, fluquinconazole and tembotrione in or on certain products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for cyflufenamid. Autoriteten foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres for varer af animalsk oprindelse. Den anbefalede at sænke MRL'erne for drueagurker/asieagurker og for rug. For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for majs, almindelig hirse, ris, durra/sorghum, hvede, fjerkræ (muskel, fedt og lever) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fenbuconazol. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefalede at sænke MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, mandler, paranødder, cashewnødder, kastanjer, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder og blåbær. For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for abrikoser, ferskner, blommer, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar og vandmeloner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fluquinconazol. Autoriteten konkluderede, at der ikke på nuværende tidspunkt godkendes nogen anvendelsesformål eller importtolerancer for fluquinconazol i EU, og at der ikke foreligger nogen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for det pågældende aktivstof. Der forventes derfor ikke at forekomme restkoncentrationer af fluquinconazol i nogen vegetabilske varer eller animalske produkter. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for fluquinconazol fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien (i det følgende benævnt "LOD").

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tembotrion. Den anbefalede at sænke MRL'erne for svin (lever og nyre), kvæg (lever og nyre) og dyr af hestefamilien (lever og nyre). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for sukkermajs og krydderier i form af frugter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet