Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 365/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av klormekvat i dyrket sopp

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af chlormequat.

(2) MRL'erne for chlormequat blev for nylig ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/693 i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005. Inden for disse rammer blev der fastsat en midlertidig MRL for dyrkede svampe på 0,9 mg/kg som reaktion på overvågningsdata, som viste, at der i ubehandlede dyrkede svampe forekom restkoncentrationer over bestemmelsesgrænseværdien, og at sådanne restkoncentrationer kan skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med chlormequat.

(3) Svampeproducenter har forelagt Kommissionen nylige overvågningsdata specifikt for østershatte, som viser, at der i disse produkter forekommer restkoncentrationer over den gældende midlertidige MRL for dyrkede svampe. Disse restkoncentrationer skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med chlormequat. Flere medlemsstater har forelagt supplerende overvågningsdata fra offentlig kontrol specifikt for østershatte, som bekræfter disse resultater.

(4) Tyskland udarbejdede og evaluerede en ansøgning om ændring af den gældende MRL i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 396/2005 og fremsendte evalueringsrapporten til Kommissionen.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en videnskabelig erklæring om den foreslåede MRL . Autoriteten fremsendte udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(6) Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige erklæring, at den ændring af MRL'en, som Tyskland havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7) På baggrund af autoritetens konklusioner om risiko for forbrugerne bør MRL'en for østershatte fastsættes på et niveau, der svarer til den 95. percentil af alle stikprøveresultaterne, samtidig med at den gældende MRL for andre dyrkede svampe opretholdes. Denne MRL vil blive taget op til revision; i forbindelse med revisionen vil der blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger pr. 13. april 2021.

(8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet