Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av ametoctradin, klorpyrifos-metyl, cyproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion og natriumklorid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/70 of 16 January 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlorpyrifos-methyl, cyproconazole, difenoconazole, fluazinam, flutriafol, prohexadione and sodium chloride in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for fluazinam, flutriafol og prohexadion. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for chlorpyrifos-methyl. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for ametoctradin, cyproconazol og difenoconazol. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for natriumchlorid, og stoffet er heller ikke opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. forordningens artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet ametoctradin, på "urter og spiselige blomster" indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår chlorpyrifos-methyl er der indgivet en sådan ansøgning for kaki og granatæbler. For så vidt angår cyproconazol er der indgivet en sådan ansøgning for hjulkronefrø. For så vidt angår difenoconazol er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, jordbær, hoveddannende Brassica, "hoved- og pluksalat og salatplanter", bladbeder, "urter og spiselige blomster", kardoner, selleri, porrer, rabarber, bælgfrugter, byg og "krydderier i form af rødder/jordstængler". For så vidt angår fluazinam er der indgivet en sådan ansøgning for løg, skalotteløg og hvidløg. For så vidt angår prohexadion er der indgivet en sådan ansøgning for blommer.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af flutriafol på humle. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af stoffet på denne afgrøde i USA medfører højere restkoncentrationer end MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte en højere MRL for at undgå handelsbarrierer for importen af denne afgrøde.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7) For så vidt angår cyproconazol vurderede autoriteten en ansøgning med henblik på fastsættelse af en MRL for rapsfrø og afgav en begrundet udtalelse vedrørende den foreslåede MRL . I overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer for ekstrapolering af MRL'er bør MRL'en for hjulkronefrø fastsættes til samme MRL som den for rapsfrø.

(8) For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9) Natriumchlorid er godkendt som et basisstof ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 . Anvendelsesbetingelserne for stoffet forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.01.2018
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet