Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/839 av 17. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av nitritt (E 249-250) i golonka peklowana

Commission Regulation (EU) 2017/839 of 17 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of nitrites (E 249-250) in ‘golonka peklowana’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Polen ønsker å bruke nitritt det tradisjonelle bearbeidede kjøttet golonka peklowana i kat. 8.2 «bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/ 2004»

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten er generelt godkjent i kjøttprodukter som ikke-varmebehandlede bearbeidet kjøtt, mens godkjenning av bruken av tilsetningsstoffer som tilhører kategori 8.2 bearbeidet kjøtt som definert av forordning (EF) nr. 853/2004 er begrenset og bare tillatt i definerte kjøttvarer. Da unionslisten som angitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble etablert, ble tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 ansett som ubearbeidet kjøtt der bare et begrenset antall tilsetningsstoffer ble godkjent. Imidlertid har forskjellig tolkning av definisjonen av tilberedt kjøtt ført til en situasjon hvor bruken av visse tilsetningsstoffer i bestemte kjøttkategorier varierer mellom medlemsstatene. Kommisjonen har mottatt en rekke forespørsler om å inkludere disse tilsetningsstoffene i flere av kjøttkategoriene. Det er hensiktsmessig å inkludere disse bruksområdene i unionslisten, hvor de er i samsvar med de generelle vilkårene for bruk av tilsetningsstoffer som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008 og tar hensyn til behovet for å opprettholde visse tradisjonelle produkter på markedet i noen medlemsstater.

Etter anmodning fra enkelte medlemsstater og / eller kjøttbransjen kan nye produkter med behov for tilsetningsstoffer utover det som er godkjent bli vurdert. Hvis KOM finner søknaden hensiktsmessig vil de foreslå en godkjenning og inkludering av produktet i begrensing/unntak i vedlegg II, del E. Ved en slik godkjenning vil beskrivelsen av kategori 8.2 også oppdateres.

Søker hevder at bruken av nitritt ikke bare brukes som konserveringsmiddel i golonka peklowana, men at nitritten gir farge og konsistens til kjøttet slik forbrukeren forventer at dette produktet skal være. I Polen blir golonka peklowana viderebehandlet hjemme på samme måte som kjøttproduktene som faller inn under kategori 8.3.1 ikkevarmebehandlede kjøttproduktetr. I kat. 8.2 er nitritt tillatt i de tradisjonelle produktene lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka and tatar wołowy (danie tatarskie). Siden søknaden omhandler kun et tradisjonelt produkt i en MS er det ingen økt helsemessig bekymring av betydning.

Hvordan vurderer Mattilsynet saken?

Saken gjelder godkjenning av nitritt i kjøtt som stort sett spises i Polen. Den økte eksponeringen vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Mattilsynet støtter utvidelsen av bruk av nitritt i polsk golonka peklowana i kat. 8.2 «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/ 2004»

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at godkjenning av nitritt i kjøtt som stort sett spises i Polen ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig. Den økte eksponeringen vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den økte eksponeringen av nitritt vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 94-96
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0839
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro