Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazaklor, propamocarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/832 of 5 June 2018 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor and trifloxystrobin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for difenoconazol, flubendiamid, fluopicolid og fosetyl. Der er i bilag V til nævnte forordning fastsat MRL'er for propargit.

(2) Den 11. juli 2015 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for fenamidon .

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid/produktkombinationer: fenamidon (blomsterkål, frugtgrøntsager bortset fra cucurbitae).

(5) Derfor bør CXL'er for fenamidon, som ikke er anført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen når de vedrører produkter, der ikke er opført i bilag I til forordningen, eller når de er fastsat til et lavere niveau end de nuværende MRL'er. De pågældende CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .
(6) Der er i forbindelse med en procedure for tilladelse til anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cymoxanil, på bønner uden bælg indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(7) For så vidt angår deltamethrin er der indgivet en sådan ansøgning for kål. For så vidt angår difenoconazol er der indgivet en sådan ansøgning for "andre blomsterkål", rosenkål, bredbladet endivie, salatsennep/rucola, "spinat og lignende blade", julesalat og rabarber. For så vidt angår fluopicolid er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende bladbeder. For så vidt angår folpet er der indgivet en sådan ansøgning for æbler og pærer. For så vidt angår fosetyl er der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, ferskner og kartofler. For så vidt angår mandestrobin er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, kirsebær, ferskner og blommer. For så vidt angår metazachlor er der indgivet en sådan ansøgning for kinakål. For så vidt angår propamocarb er der indgivet en sådan ansøgning for bladbeder. For så vidt angår pyrimethanil er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae med spiselig skræl. For så vidt angår sulfoxaflor er der indgivet en sådan ansøgning for vindrueblade og artiskokker. For så vidt angår trifloxystrobin er der indgivet en sådan ansøgning for "andre små frugter og bær", "salat og andre salatplanter", portulakker, bønner uden bælg, ærter og bælgfrugter.

(8) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger for flubendiamid, der i USA anvendes på abrikoser, ferskner, blommer og sojabønner, for dinatriumphosphonat, der i USA anvendes på trænødder (undtagen kokosnødder) og for propargit, der i Brasilien anvendes på appelsiner og i Indien på te. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de respektive eksporterende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(9) I overensstemmelse med artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 oplyste Det Forenede Kongerige den 8. august 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Drosophila suzukii havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på brombær og hindbær. I overensstemmelse med nævnte artikel 53 oplyste Det Forenede Kongerige den 13. september 2017 Kommissionen om, at landet på grund af et uventet udbrud af Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua og Phytomyza gymnostoma havde tilladt et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyantraniliprol, til anvendelse på porrer. Tilladelserne fremstod som en nødvendig foranstaltning, fordi udbruddet af de pågældende skadegørere udgjorde en fare, der ikke kunne bekæmpes på nogen anden rimelig måde. Det Forenede Kongerige gav meddelelse om tilladelserne til de øvrige medlemsstater, Kommissionen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav ansøgninger med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for de pågældende afgrøder.

(10) I overensstemmelse med artikel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009 oplyste Grækenland den 19. september 2017 Kommissionen om, at landet havde tilladt markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet mepiquat, til anvendelse på bomuld som en plantevækstregulator. Tilladelsen fremstod som en nødvendig foranstaltning for at undgå tab af udbytte. Grækenland gav meddelelse om tilladelsen til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 396/2005, og indgav en ansøgning med henblik på fastsættelse af midlertidige MRL'er for bomuldsfrø.

(11) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater ansøgningerne, og evalueringsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(12) Autoriteten vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(13) Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse, at risikovurderingen for så vidt angår anvendelsen af deltamethrin på kål er behæftet med atypiske former for usikkerheder. I betragtning af kåls lave bidrag til den samlede eksponering via kosten bør MRL'en imidlertid fastsættes til 0,15 mg/kg.

(14) For så vidt angår trifloxystrobin fremsendte ansøgeren de manglende oplysninger om analysemetoder for animalske produkter og gjorde referencestandarden for CGA321113 kommercielt tilgængelig.

(15) For så vidt angår anvendelsen af flubendiamid på sojabønner er den gældende MRL fastsat til 0,25 mg/kg i det eksporterende land. I betragtning af at den højeste restkoncentration, der er målt i overvågede markforsøg, ligger en smule over denne værdi, bør MRL'en fastsættes til en afrundet værdi på 0,3 mg/kg.

(16) For så vidt angår anvendelsen af cyantraniliprol på brombær, hindbær og porrer bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(17) For så vidt angår anvendelsen af mepiquat på bomuld bør der fastsættes midlertidige MRL'er, der gælder indtil den 30. juni 2021.

(18) Med hensyn til alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(19) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(20) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2018
Anvendelsesdato i EU
26.06.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet