Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for 2-phenylphenol. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for dimethachlor og lufenuron. Der er ikke tidligere fastsat MRL'er for bensulfuron-methyl.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for 2-phenylphenol . Den foreslog at ændre definitionen for restkoncentration for planteprodukter og anbefalede at sænke MRL'erne for muskel, fedt, lever og nyre fra svin, kvæg og dyr af hestefamilien samt for mælk fra kvæg og heste. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'en for citrusfrugter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'en for dette produkt fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. For så vidt angår MRL'en for pærer er Codex-maksimalgrænseværdien sikker for forbrugerne. MRL'en for pærer bør derfor fastsættes på samme niveau.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bensulfuron-methyl . Den anbefalede at hæve eller bevare de gældende MRL'er.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for dimethachlor . Den anbefalede at hæve eller bevare de gældende MRL'er.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for lufenuron . Den foreslog at ændre definitionen for restkoncentration for alle produkter og anbefalede at sænke MRL'erne for citrusfrugter, kernefrugter, kirsebær (søde), blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, figner, kaki, kiwifrugter, kartofler, tomater, søde peberfrugter, agurker, courgetter og sojabønne. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for abrikoser, ferskner, jordbær, drueagurker, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af Brassica-arter), lever og nyre fra svin, kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien samt lever af fjerkræ, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL-grænseværdier), bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.01.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet