Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1164 av 22. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier rester av acrinathrin, metalaxyl and thiabendazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin, metalaxyl and thiabendazole in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for acrinathrin. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for metalaxyl og thiabendazol.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for acrinathrin. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Vedrørende MRL'erne for bananer, meloner, peberfrugter, vandmeloner, ferskner og abrikoser påpegede autoriteten en risiko for forbrugerne. Disse MRL'er bør derfor sænkes. For andre produkter anbefalede autoriteten at forhøje eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for vårsalat/tandfri vårsalat, bredbladet endivie, havekarse, salatsennep/rucola, rød sennep, sojabønner samt alle animalske produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at den kritiske gode landbrugspraksis — uanset den mangel på oplysninger, der var blevet påpeget — ikke var i overensstemmelse med begrænsningerne for godkendelse af acrinathrin til kernefrugter, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer, jordbær, bananer, hvidløg, løg, tomater, peberfrugter, auberginer, okra (lady's fingers), cucurbitae med spiselig skræl, drueagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, hoved- og pluksalat, bønner (friske, med bælg) og sojabønner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for disse produkter bør sættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for metalaxyl . Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for hovedkål, kinakål, kålrabi, spinat, bladbeder, bønner (friske, med og uden bælg), ærter (friske, med og uden bælg), asparges, porrer, bønner (tørrede), ærter (tørrede), lupiner (tørrede), hørfrø, valmuefrø, rapsfrø, sennepsfrø, sæddodderfrø, majs, svinekød og -fedt, oksekød og -fedt, fårekød og -fedt, gedekød og -fedt, fjerkrækød og -fedt, mælk og fugleæg. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, æbler, pærer, spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, løg, peberfrugter, sojabønner, svinelever og -nyre, okselever og -nyre, fårelever og -nyre og fjerkrælever, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende MRL'erne for kvæder, mispel, japanmispel/loquat, avocadoer, drueagurker, bomuldsfrø, byg, boghvede, hirse, hvede, ris, rug, durra, hvede, krydderier af frø og sukkerroerødder, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for disse produkter bør sættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi. MRL'erne for krydderier af frø bør fastsættes til midlertidige MRL'er. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest fire år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for thiabendazol . Vedrørende MRL'erne for mangoer og dyrkede svampe påpegede den en risiko for forbrugerne. Disse MRL'er bør derfor sænkes. Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for mælk og andre animalske produkter. Den anbefalede at sænke MRL'erne for æbler, pærer, kartofler, julesalat/alm. cikorie, svinemuskel og -fedt samt fjerkræmuskel og -fedt. For andre produkter anbefalede autoriteten at forhøje eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, kumquat, avocadoer, bananer, papayaer, kartofler, julesalat/alm. cikorie samt alle animalske produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL-grænseværdier), bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænser for visse varer.

(7) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Da det ikke kan udelukkes, at de nuværende MRL'er udgør en risiko for forbrugerne, bør værdien for acrinathrin på 0,01 mg/kg i og på bananer, meloner, peberfrugter, vandmeloner, ferskner og abrikoser og værdien for thiabendazol på 0,01 mg/kg i og på mangoer og dyrkede svampe gælde for alle produkter fra datoen for anvendelsen af denne forordning.

(11) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.06.2017
Anvendelsesdato i EU
21.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet