Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier rester av Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leiret trekull, diklorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp.i eller på visse produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600, clayed charcoal, dichlorprop-P, ethephon, etridiazole, flonicamid, fluazifop-P, hydrogen peroxide, metaldehyde, penconazole, spinetoram, tau-fluvalinate and Urtica spp. in or on certain products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for restkoncentrationer af dichlorprop-P, ethephon, flonicamid, fluazifop-P og metaldehyd. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for penconazol. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for etridiazol, spinetoram og tau-fluvalinat. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, hydrogenperoxid og Urtica spp, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), anvendes.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet dichlorprop-P, på citrusfrugter indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår ethephon er der indgivet en sådan ansøgning for kakifrugter. For så vidt angår etridiazol er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae med spiselig skræl. For så vidt angår flonicamid er der indgivet en ansøgning for abrikoser, hovedkål, bønner og ærter (med bælg) samt sukkerroerødder. For så vidt angår fluazifop-P er der indgivet en sådan ansøgning for gulerødder og courgetter. For så vidt angår metaldehyd er der indgivet en sådan ansøgning for porrer. For så vidt angår penconazol er der indgivet en sådan ansøgning for druer. For så vidt angår spinetoram er der indgivet en sådan ansøgning for kirsebær, stængelfrugter, andre små frugter og bær, salat og andre salatplanter, spinat og lignende blade, urter og spiselige blomster, porrer og urteudtræk fra blade og urter. For så vidt angår tau-fluvalinat er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter.

(4) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(6) Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse om spinetoram, at det ikke kunne udelukkes, at anvendelse heraf på bredbladet endivie udgør en risiko for forbrugerne. Den gældende MRL bør derfor bevares.

(7) For så vidt angår flonicamid anbefalede autoriteten at hæve de gældende MRL'er for en række animalske produkter for at muliggøre de påtænkte anvendelser af det pågældende aktivstof på sukkerroe.

(8) For så vidt angår etridiazol kunne autoriteten ikke konkludere på vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bemærkede på sit møde den 29. maj 2015, at det pågældende stof ikke producerer relevante metabolitter af betydelig toksicitet eller på niveauer, der fører til en eksponering, der er højere end ubetydelig . MRL'en for cucurbitae med spiselig skræl bør derfor i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til 0,4 mg/kg, hvilket afspejler god landbrugspraksis.

(9) For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(10) For så vidt angår Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 og Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 indsendte autoriteten konklusioner af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved de pågældende aktivstoffer . For ingen af disse stoffer kunne autoriteten konkludere på vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Disse yderligere overvejelser kom til udtryk i de respektive vurderingsrapporter , hvori det konkluderes, at den risiko, som metabolitter fra disse stoffer udgør for mennesker, er ubetydelig. I lyset af disse konklusioner finder Kommissionen, at stofferne bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Leret trækul, hydrogenperoxid og Urtica spp. er godkendt som basisstoffer ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/428 , Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/409 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/419 . Anvendelsesbetingelserne for de pågældende aktivstoffer forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. De pågældende stoffer bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(12) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet