Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for bifenazat. Der er i bilag V til nævnte forordning fastsat MRL'er for daminozid og tolylfluanid.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikel 12, stk. 1, i samme forordning , afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bifenazat, og ved forordning (EU) nr. 79/2014 blev autoritetens anbefalinger vedrørende revisionen af de gældende MRL'er efterkommet.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 , afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for daminozid, og ved forordning (EU) nr. 87/2014 blev autoritetens anbefalinger vedrørende revisionen af de gældende MRL'er gennemført.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 , afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tolylfluanid, og ved forordning (EU) 2015/552 blev autoritetens anbefalinger vedrørende revisionen af de gældende MRL'er gennemført.

(5) For så vidt angår produkter, for hvilke der hverken er indberettet nogen relevante godkendelser eller importtolerancer på EU-plan, og hvor der ikke er nogen Codex-MRL'er, konkluderede autoriteten, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Under hensyntagen til den nuværende videnskabelige og tekniske viden blev MRL'erne for bifenazat ved forordning (EU) nr. 79/2014 fastsat til bestemmelsesgrænseværdien (i det følgende benævnt "LOD"), og MRL'erne for daminozid og tolylfluanid blev ved forordning (EU) nr. 87/2014 og (EU) 2015/552 fastsat til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse af disse LOD'er. I tilfælde af komplekse definitioner af restkoncentration bestående af flere bestanddele skal hver komponent analyseres med en LOD, der er teknisk mulig og så lav som muligt. Hvis en MRL er fastsat til LOD'en, er denne LOD summen af LOD'erne for alle bestanddele i definitionen af restkoncentration. Da definitionen af restkoncentration for så vidt angår bifenazat, daminozid og tolylfluanid består af en lang række bestanddele, konkluderede laboratorierne, at MRL'erne, der er fastsat til LOD'en, under hensyntagen til behovet for at analysere alle bestanddele i en definition af restkoncentration i det omfang, det er teknisk muligt, bør hæves.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.03.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet