Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Commission Regulation (EU) 2018/1049 of 25 July 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester (i det følgende benævnt "MRL'er"), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for i overensstemmelse med samme forordning, er opført i forordningens bilag I.

(2) Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 blev erstattet ved Kommissionens forordning (EU) 2018/62 .

(3) Ved forordning (EU) 2018/62 blev bl.a. varen "radiseblade" indført i bilag I, del B, i forbindelse med varen "grønkål" i samme bilags del A. MRL'erne for grønkål gælder derfor også for radiseblade.

(4) Nylige oplysninger tyder på, at MRL'erne for grønkål muligvis ikke er egnede til radiseblade i alle tilfælde, og at der er behov for specifikke restkoncentrationstest vedrørende radiseblade for at bekræfte, hvilke MRL'er der er egnede.

(5) Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode, før MRL'erne for grønkål gælder for varen "radiseblade", således at de nødvendige data kan blive indsamlet. Der bør med det formål indsættes en ny fodnote 3 i forbindelse med varen "radiseblade" i del B i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(7) For at sikre, at de ændringer vedrørende radiseblade, der blev indført ved forordning (EU) 2018/62, ikke fører til unødvendige forstyrrelser af handelen, og for at gøre det muligt at markedsføre produkter, for hvilke høstsæsonen begynder i foråret 2018, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. april 2018.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet