Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoxaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/405 av 8. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for sulfoxaflor i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for sulfoxaflor in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 5. juli 2013, den 18. juli 2014 og den 11. juli 2015 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "CXL'er") for sulfoxaflor .

(2) Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for det pågældende stof i forordning (EF) nr. 396/2005.

(3) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Fællesskabet. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester (CCPR) et forbehold om de foreslåede CXL-grænseværdier for følgende pesticid/produkt-kombinationer: sulfoxaflor (frugtgrøntsager bortset fra cucurbitae, bladgrøntsager).

(5) Derfor bør CXL'er for sulfoxaflor, som ikke er anført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen når de vedrører produkter, der ikke er opført i bilag I til forordningen, eller når de er fastsat til et lavere niveau end de nuværende MRL'er. De pågældende CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet