Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1491 av 3. september 2015 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "virginiamysin"

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1491 of 3 September 2015 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘virginiamycin’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/1491 omhandler virginiamysin, som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av virginiamysin i kylling. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt etablering av MRL for virginiamysin for kylling i muskel, hud og fett, lever, og nyre, forutsatt at dette stoffet ikke skal brukes til dyr som produserer egg til humant konsum. Det vises til artikkel 5 i forordning (EC) nr.470/2009, MRL for virginiamysin kan ekstrapoleres fra kylling til andre fjørfe. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. MRL for virginiamysin er dermed inkludert i listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2015/1491 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at virginiamysin blir tillatt å bruke til kylling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av virginiamysin som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner hos kylling. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.09.2015
Anvendelsesdato i EU
03.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 171-173
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1491
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro