Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1322 av 23. september 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fettsyreestere og glycidylfettsyreestere i visse matvarer

Commission Regulation (EU) 2020/1322 of 23 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of 3‐monochloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in certain foods

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. I bilaget til denne forordning fastsættes der grænseværdier for 3-monochlorpropandiol (»3-MCPD«) og glycidylfedtsyreestere.

(2) Den 21. november 2017 vedtog Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse, som blev offentliggjort i 2016, vedrørende en opdatering af sin vurdering af risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med tilstedeværelsen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere i fødevarer i betragtning af de videnskabelige forskelle, der er konstateret vedrørende fastlæggelsen af det tolerable daglige indtag (TDI) i rapporten fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler.

(3) Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden fastsatte et opdateret samlet TDI på 2 μg/kg kropsvægt pr. dag for 3-MCPD og dets fedtsyreestere. Ekspertpanelet bemærkede, at dette TDI ikke overskrides i den voksne befolkning. Der blev dog konstateret en mindre overskridelse af TDI hos forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper og hos spædbørn, der udelukkende fik modermælkserstatning.

(4) 3-MCPD og dets fedtsyreestere er forurenende stoffer, der dannes ved raffinering af vegetabilske olier. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for tilstedeværelsen af 3-MCPD og dets fedtsyreestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, der markedsføres til den endelige forbruger eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer. Eftersom jomfruolivenolie ikke indeholder glycidylfedtsyreestere, 3-MCPD og dets fedtsyreestere, bør hverken disse nye grænseværdier for 3-MCPD og dets fedtsyreestere eller den eksisterende grænseværdi for glycidylfedtsyreestere finde anvendelse på jomfruolier.

(5) På grund af betænkelighederne med hensyn til sundheden hos spædbørn og småbørn bør der fastsættes en mere restriktiv grænseværdi for vegetabilske olier og fedtstoffer bestemt til fremstilling af babymad og af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn.

(6) Med henblik på at udelukke alle betænkeligheder med hensyn til sundheden hos navnlig spædbørn og småbørn og under hensyntagen til den mulige eksponering af spædbørn, der udelukkende får modermælkserstatning, for 3-MCPD og dets fedtsyreestere bør der fastsættes specifikke restriktive grænseværdier — afhængigt af om de sælges i pulverform eller flydende form — for modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn.

(7) Eftersom den mindre overskridelse af TDI, der blev konstateret, var hos forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper og ikke kun hos spædbørn, der udelukkende fik modermælkserstatning, bør den samme restriktive grænseværdi gælde for tilskudsdrikke til småbørn, eftersom disse tilskudsdrikke også indtages af børn under tre år. Det er desuden også hensigtsmæssigt at lade den eksisterende grænseværdi for glycidylfedtsyreestere for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger finde anvendelse på tilskudsdrikke til småbørn.

(8) Desuden fremgår det af videnskabelige publikationer og de indgivne data om forekomst, at fiskeolie og olier fra andre marine organismer også kan indeholde høje niveauer af glycidylfedtsyreestere og 3-MCPD og dets fedtsyreestere. For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed bør der fastsættes en grænseværdi for glycidylfedtsyreestere og 3-MCPD og dets fedtsyreestere i fiskeolie og olier fra andre marine organismer.

(9) Lederne af fødevarevirksomheder bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produktionsprocesser, og grænseværdierne for 3-MCPD og dets fedtsyreestere samt de nye grænseværdier for glycidylestere i tilskudsdrikke til småbørn og fiskeolie og olier fra andre marine organismer bør derfor først finde anvendelse fra den 1. januar 2021. Desuden bør produkter, der ikke overholder grænseværdierne for 3-MCPD og dets fedtsyreestere, og som er blevet markedsført inden denne dato, fortsat kunne markedsføres frem til »bedst før«-datoen eller sidste anvendelsesdato. Eftersom glycidylfedtsyreestere er genotoksiske carcinogener, og deres tilstedeværelse som følge heraf udgør en større risiko for folkesundheden, bør produkter, der ikke overholder de nye grænseværdier for glycidylfedtsyreestere, og som er blevet markedsført inden den 1. januar 2021, dog kun kunne markedsføres i en begrænset periode.

(10) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2020
Anvendelsesdato i EU
14.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet