Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/880 av 23. mai 2017 for regler om bruk av grenseverdier for farmakologisk aktive stoffer i enkelte næringsmidler til andre næringsmidler som kommer fra samme art, og grenseverdier for farmakologisk aktive stoffer i en art eller flere til andre arter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009

Commission Regulation (EU) 2017/880 of 23 May 2017 laying down rules on the use of a maximum residue limit established for a pharmacologically active substance in a particular foodstuff for another foodstuff derived from the same species and a maximum residue limit established for a pharmacologically active substance in one or more species for other species, in accordance with Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen er i samsvar med (EC) No 470/2009, en forordning som er implementert i sin helthet i "Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, §2" (FOR-2012-05-30-512).

Denne nye forordningen gir detaljert beskrivelse av hvordan man kan ekstrapolere grenseverdier fra et næringsmiddel eller art til andre næringsmidler og/eller andre arter. Dette har vært en mangel i regelverket tidligere, og har skapt problem for tilsynsmyndighetene i de tilfellene der dyr er lovlig behandlet etter "kaskaden", dvs retten til å bruke legemidler til en art eller for en indikasjon til en annen når det ikke finnes godkjente preparater til arten eller indikasjonen idet gjeldende landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir en bedre mulighet for tilsynsmyndigheten til å godkjenne/ikke godkjenne slakt fra dyr som er lovlig behandlet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas å ikke få økonomiske konskekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departement deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2017
Anvendelsesdato i EU
13.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 127-131
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0880
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro