Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) nr. 531/2012 når det gjelder bestemmelser om grossistmarkedet for internasjonal gjesting

Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets

Siste nytt

Rådets 1. gangsbehandling 25.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak). EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la 15. juni 2016 frem forslag til forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting. Forslaget endrer artikkel 3, 7, 9, 12, 17 og 19 i forordning (EU) nr. 531/2012.

Det følger av TSM-forordningen at kommisjonen innen 15. juni 2016 skal legge frem en rapport for parlamentet og rådet med en analyse av grossistmarkedet for internasjonal gjesting sammen med passende regulatoriske tiltak.

Analysen av grossistmarkedet viser at en rekke markedssvikter fortsatt påvirker hvordan disse markedene fungerer (som deres oligopolisitiske karakter kombinert med gjestingsavtalenes bilaterale karakter og mangelen på substituerbare tjenester på grossistnivå). Kommisjonen har på denne bakgrunn besluttet å foreslå nye bestemmelser for å regulere nasjonale grossistmarkeder for internasjonal gjesting for å kunne avskaffe ekstra avgifter for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå innen innen 15. juni 2017 uten at dette skader nasjonale besøkte- eller hjemmemarkeder.

Forslaget innebærer en endring av gjeldende forordning slik at partene i en grossistavtale om internasjonal gjesting, forutsatt at begge samtykker til det, kan bestemme at de ikke ønsker å benytte pristakene som følger av artikkel 7, 9 og 12 i forordningen. Videre innebærer forslaget at BEREC skal konsulteres ved konflikter vedrørende data som er nødvendig for tilbud av regulerte gjestingstjenester. Kommisjonen foreslår også endringer i revisjonsklausulen for å sikre konsistens som følge av innføringen av ‘roam-like-at-home’ (RLAH) og for å klargjøre BEREC’s myndighet til å samle inn data i forbindelse med revisjonen.

Kommisjonen foreslår i utkast til forordning følgende grossistpriser for internasjonal gjesting:

Tale SMS Data
Gjeldende pristak 5 €cent/min 1 €cent/SMS 5 €cent/MB
Foreslått pristak 4 €cent/min 1 €cent/SMS 0,85 €cent/MB

De nye pristakene skal gjelde frem til 30. juni 2022.

Reguleringen skal revideres annen hvert år fra juni 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslag til forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordning (EU) nr. 531/2012 som endres gjennom dette forslaget til forordning er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 § 2-7. Den foreslåtte forordningen vil bli gjennomført i samme bestemmelse i ekomforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser for norske mobiltilbydere i form av reduserte inntekter fra internasjonal gjesting både på grossistnivå og på sluttbrukernivå. For sluttbrukerne vil innføringen av Roam Like At Home (RLAH), som følger av endringen av forordning (EU) 531/2012 fra 2012 og som denne forordnigen skal understøtte, innbære at det ikke skal koste mer å benytte mobiltelefon, nettbrett eller pc på reise innenfor EU. Høye grossistpriser kombinert med generøs eller ingen Fair Use Policy (FUP) vil imidlertid kunne få uheldige konsekvenser for sluttbruker som for eksempel økte priser nasjonalt, enkelte sluttbrukerprodukter selges uten gjesting etc.

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge utover nødvendig forskriftsendring for å gjennomføre rettsakten i norsk rett samt arbeid forbundet med å følge opp at forpliktelsene i forordningen overholdes av norske ekomtilbydere. Dette oppgaver som ble tillagt Nkom da forskriften som gjennomførte den opprinnelige forordningen fra 2007 trådte i kraft i januar 2008. Angjeldende forordningen innebærer dermed kun en forlengelse i tid av tilsynsoppgaven.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behnandlet i SU kommunikasjoner 14. september der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert. Rettsaktent ble funnet relevant og aksptable for innlemming i EØS-avtalen.

De nordiske teletilbyderne Telia, Telenor, TDC og 3 har gått sammen om en felles posisjon til kommisjonens forslag. Hovedpunktene i deres posisjon er:

- nivåene på de foreslåtte maksimalprisene på grossitnivå for internasjonal gjesting for tale, data og SMS er for høye og gjenspeiler ikke de reelle kostnadene for å levere disse tjenestene. Spesielt viktig er nivåene for tale og data.

- forslaget bør inneholde en glidebane eller i det minste en revisjonsklausul for eksempel etter to år i 2019, for å sikre fortsatt reduksjon i pristakene for å gjenspeile effektivitetsgevinster og den høye veksten, spesielt i datatrafikk.

- å tillate grossistpris-strukturer på frivillig basis som avviker fra dem som følger av forslaget er positivt, men det må sikres at den svakere part ikke blir tvunget inn i slike avtaler.

- rimelig bruk policy bør bygge på en månedlig struktur og bør anvendes på lik måte i hele Europa og for alle prismodeller.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Forsalg til forordning ble lagt frem av kommisjonen 15. juni 2016. Forslaget er nå til behandling i rådet og parlamentet. For at Roam Like at Home (RLAH) skal kunne tre i kraft 15. juni 2017, skal kommisjonen i henhold til forordning 2120/2015 artikkel 19 (2), innen 15. juni 2016 legger frem en rapport for parlamentet og rådet med en analyse av grossistmarkedet for internasjonal gjesting sammen med passende regulatoriske tiltak. Den foreslåtte reguleringen vil måtte være vedtatt før RLAH kan trer i kraft sommeren 2017.