Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 19. juli 2018 som korrigerer direktiv (EU) 2016/2109 om inkludering av nye arter og vitenskapelig navn på arten Lolium x boucheanum Kunth

Commission Implementing Directive (EU) 2018/1028 of 19 July 2018 correcting Implementing Directive (EU) 2016/2109 as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet endring som ble vedtatt i direktiv (EU) 2016/2109, der det ved en feil ble fjernet en referanse til en fotnote i vedlegg III i direktiv 66/401/EU. Referansen viser til en fotnote som gir landenes myndigheter hjemmel til å godkjenne såvareforretninger til å produsere partier opptil 25 tonn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen erndring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for myndighetene eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da referansen til fotnoten i direktiv 66/401/EØF, vedlegg III ved en feil ble fjernet i direktiv (EU) 2016/2109, ble det ikke gjort noen endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. En oppretting av feilen som ble gjort i direktiv (EU) 2016/2109, vil derfor heller ikke medføre noen endring eller oppretting av forskriften på dette punktet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2018
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet