Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring av del 1 av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til helsesertifikat for handel med hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1206 of 12 July 2019 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health certificate for trade in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2019

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 92/65/EØF fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og import til Unionen af visse dyr. I henhold til artikel 10 i nævnte direktiv er sundhedskravene for handel med hunde, katte og fritter dem, der er omhandlet i artikel 6 og, hvis det er relevant, artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013.

(2) Det følger af forordning (EU) nr. 576/2013, at hvis antallet af hunde, katte eller fritter, der flyttes i ikke-kommercielt øjemed, overstiger fem under en enkelt flytning, skal selskabsdyrene opfylde de relevante dyresundhedsmæssige krav i direktiv 92/65/EØF for de pågældende arter, bortset fra visse kategorier af dyr, som på visse betingelser er undtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i nævnte forordning.

(3) Efter den obligatoriske revision af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2018/772, som blandt andet fastsætter regler for kategorisering af medlemsstater eller dele heraf, med henblik på deres berettigelse til at anvende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde. Ved delegeret forordning (EU) 2018/772 blev delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophævet med virkning fra den 1. juli 2018.

(4) Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878.

(5) Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte henvisningerne til delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til delegeret forordning (EU) 2018/772 og til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 i standardsundhedscertifikatet.

(6) Del 1 i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres.

(7) For at undgå enhver afbrydelse af handelen med hunde, katte eller fritter er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, således at der på visse betingelser kan anvendes standarddyresundhedscertifikater udstedt i henhold til direktiv 92/65/EØF, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/518/EU, indtil den 31. december 2019.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2019
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet