Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 hva angår fristen for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter som handler med OTC-derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 opdeles modparter i 4 kategorier med henblik på fastsættelse af de datoer, hvor de respektive clearingforpligtelser får virkning. Modparter opdeles i kategorier efter omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet og efter deres handelsaktivitet i forhold til OTC-derivater.

(2) For at sikre, at clearingforpligtelsen anvendes rettidigt og på en velordnet måde, er der indført forskudte indfasningsperioder for nævnte forskellige kategorier af modparter.

(3) Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, tages der hensyn til, at de fleste af nævnte modparter kun kan få adgang til en central modpart (CCP) ved at blive direkte eller indirekte kunde hos et clearingmedlem.

(4) Kategori 3 omfatter de modparter, som har det laveste aktivitetsniveau i OTC-derivater. I henhold til nylig dokumentation har modparterne i nævnte kategori store vanskeligheder med at forberede de ordninger, der er nødvendige for at cleare nævnte derivataftaler. Det skyldes de komplekse forhold, der gør sig gældende i forbindelse med begge typer adgang til clearingordninger, dvs. kundeclearing og indirekte kundeclearing.

(5) For det første synes der i forbindelse med kundeclearingordninger på grund af omkostningsaspektet kun at være et yderst begrænset incitament for clearingmedlemmer til at fremme deres kundeclearingudbud væsentligt. Det gælder i endnu højere grad for modparter med en begrænset aktivitetsvolumen i OTC-derivativer. Endvidere er de rammebestemmelser vedrørende kapitalkrav, der finder anvendelse på kundeclearingaktiviteter, ved at blive ændret, hvilket skaber usikkerhed, der for clearingmedlemmerne fungerer som en hindring for at fremme en række kundeclearingtilbud.

(6) For det andet kan modparter i forbindelse med indirekte kundeclearingordninger, på grund af det manglende udbud, ikke i øjeblikket få adgang til CCP'er ved at blive indirekte kunde hos et clearingmedlem.

(7) I betragtning af nævnte vanskeligheder og for at give nævnte modparter en længere periode til at færdiggøre de nødvendige clearingordninger bør de datoer, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, ændres til senere. Der er dog allerede taget højde for incitamenterne til at centralisere risikostyring inden for en koncern i forhold til koncerninterne transaktioner, og ændringen af datoerne til senere har ikke nogen indvirkning på disse incitamenter og på datoerne for visse OTC-derivataftaler mellem modparter, der tilhører den samme koncern.

(8) I lyset af de positive følger det vil få at etablere clearingordninger og for at undgå dobbeltarbejde med at forberede clearing af forskellige aktivklasser, som er omfattet af clearingforpligtelsen, bør de nye datoer, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, koordineres.

(9) Delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(10) Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(11) ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele, anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder nedsat ved artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 om en udtalelse og hørt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet