Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 når det gjelder tidsfristen for etterlevelse av clearingplikten for visse motparter som handler i OTC-derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er en underordnet rettsakt tilhørende europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingplikt og rapporteringsplikt.for handel i derivater.

Kommisjonsforordningen endrer tidspunktet for inntreden av clearingplikt for såkalte kategori 3-motparter (det vil si visse finansielle motparter og alternative investeringsfond som er ikke-finansielle motparter) ved handel i enkelte OTC-derivater. Hvilke OTC-derivatkontrakter som er omfattet av clearingplikt, fremkommer av kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178. Plikten omfatter OTC-rentederivatkontrakter i valutaene EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN og SEK og visse OTC-kredittmisligholdsderivatkontrakter.

Clearingplikten for de aktuelle motpartene inntrer nå 21. juni 2019 i stedet for henholdsvis 21. juni 2017 og 9. februar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen etter innlemmelse i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved inkorporering med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 andre ledd.

Verken denne kommisjonsforordningen eller kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178 er foreløpig inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen utover at denne forordningen utsetter inntreden av clearingplikt for visse motparter.

Sakkyndige instansers merknader
Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Kommisjonsforordningen kan ikke inntas i EØS-avtalen eller gjennomføres i norsk rett før kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178 er inntatt i EØS-avtalen og gjort til del av norsk rett.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet