Handel med såvare fra olje- og fibervekster

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/11 av 5. januar 2016 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med såvare av olje- og fibervekster

Commission Implementing Directive (EU) 2016/11 of 5 January 2016 amending Annex II to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten behandles etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder en endring i vedlegg II i rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med såvare av olje- og fibervekster. Direktivet stiller minimumskrav til sortsrenhet. Kravet til sortsrenhet, som har vært minimum 90 %, er endret av to grunner. Den ene grunnen er at kravet ikke reflekterer den spesielle teknikken som produksjon av såvare av hybridsorter innebærer. Det er derfor tatt inn bestemmelser om krav til sortsrenhet for hybridsorter av oljeraps for klasse basis av hunkomponenten og hankomponenten, henholdsvis minimum 99,0 % og 99,9 %. Det er også behov for å endre kravene til sortsrenhet for andre oljerapssorter enn hybridsorter. Dette for å tilpasse EUs krav til OECDs Seed Scheme. Kravet til sortsrenhet for høstraps, klasse sertifisert vil som tidligere være 90 ,0 %, mens det for vårraps er fastsatt til 85 %. Siste frist for å ta i bruk de nye kravene er 1. januar 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2016
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 163-164
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro