Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-båndet til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, til å omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz- og 1492-1517 MHz

Commission Implementing Decision (EU) 2018/661 of 26 April 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/750 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union as regards its extension in the harmonised 1427-1452 MHz and 1492-1517 MHz frequency bands

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU indføres et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram, hvori der for Unionen fastlægges et mål om senest i 2015 at identificere mindst 1200 MHz frekvenser, der er egnede til trådløst bredbånd, herunder allerede anvendte frekvenser, på grundlag af frekvensoversigten.

(2) I sin udtalelse af 20. februar 2013 om Europas strategiske udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter frekvenser til trådløst bredbånd anbefalede Frekvenspolitikgruppen, at man vurderede muligheden for efter 2015 at anvende frekvensbåndet 1427-1452 MHz til trådløst bredbånd som en udvidelse af 1452-1492 MHz-båndet. Desuden fremhævede Frekvenspolitikgruppen de udfordringer, der er forbundet med en eventuel udpegning af frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz til trådløse bredbåndstjenester, eftersom disse bånd i forvejen anvendes til militære formål og jordbaserede faste trådløse tjenester. Frekvenspolitikgruppen foreslog at overveje anvendelsen af frekvensbåndet 1492-1518 MHz yderligere, afhængigt af resultatet af den internationale radiokommunikationskonference i 2015 (WRC-15).

(3) WRC-15 identificerede frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1518 MHz til brug for det internationale mobile telekommunikationssystem på verdensplan. I Den Internationale Telekommunikationsunions region 1, som omfatter Den Europæiske Union, er disse frekvensbånd, eller dele af dem, allokeret til mobiltjenester, med undtagelse af luftfartens mobiltjenester og faste tjenester, og til rumoperationstjenester (jord til rum) på co-primær basis. Derudover har nogle medlemsstater udpeget frekvensbåndet 1452-1518 MHz til programproduktion og særlige begivenheder.

(4) Den 15. marts 2017 gav Kommissionen i medfør af frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 2, Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at foreslå harmoniserede tekniske vilkår for brug af yderligere frekvensbånd i 1,5 GHz-området, nærmere bestemt 1427-1452 MHz-båndet og 1492-1518 MHz-båndet, for at fremme brugen af disse til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i Unionen.

(5) Som svar på dette mandat offentliggjorde CEPT den 16. november 2017 en rapport, "CEPT Report 65" , hvori der foreslås harmoniserede tekniske vilkår for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz; vilkårene er udformet under hensyntagen til den EU-dækkende udpegning på harmoniserede tekniske vilkår af frekvensbåndet 1452-1492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, jf. Kommissionens afgørelse (EU) 2015/750.

(6) En EU-dækkende udpegning af frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink burde bidrage til at opfylde radiofrekvenspolitikprogrammets mål om frekvenser til trådløst bredbånd ved at give adgang til yderligere 50 MHz frekvenser. Det er vigtigt, at de pågældende frekvensbånd udelukkende anvendes til downlink, så der rettes op på asymmetrien i datatrafikken ved at forbedre trådløse bredbåndssystemers downlinkkapacitet, bl.a. til levering af 5G-tjenester.

(7) I overensstemmelse med anbefalingerne i CEPT's rapport bør medlemsstaterne have fleksibilitet til på nationalt plan at anvende dele af frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz til at opfylde internationale militære aftaler eller til – i et begrænset tidsrum – at tilgodese særlige nationale behov for fortsat drift af jordbaserede faste trådløse tjenester. I denne forbindelse understreges det i rapporten, at det ikke er muligt at drive mobiltjenester og faste tjenester i samme frekvensbånd. Derfor er omlægningen af brugen af disse frekvensbånd på nationalt plan for at opfylde den nationale efterspørgsel efter trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester en kompleks proces, der kræver en passende tidsramme.

(8) Når medlemsstaterne udnytter muligheden for fleksibilitet på nationalt plan, bør de tilstræbe at stille sammenhængende frekvenser til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink, herunder frekvensbåndet 1452-1492 MHz, for at skabe gunstige vilkår for større kanalbåndbredde til 5G-tjenester, stordriftsfordele for udstyrsfabrikanter, sameksistens med tjenester i tilstødende bånd samt frekvenskoordinering.

(9) Uden at dette berører medlemsstaternes ret til at tilrettelægge brugen af frekvenser til formål i forbindelse med den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvaret i henhold til frekvenspolitikbeslutningens artikel 1, stk. 4, bør medlemsstaterne i videst muligt omfang udpege frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(10) Leveringen af trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i hele frekvensbåndet 1427-1517 MHz bør bygge på en sammenhængende harmoniseret kanalplan og fælles og mindst muligt restriktive tekniske vilkår med henblik på at fremme det indre marked, undgå skadelig interferens og sikre frekvenskoordinering.

(11) De tekniske vilkår og ordninger, der foreslås i CEPT Report 65, omfatter også vilkår for sameksistens mellem trådløse bredbåndstjenester og tjenester i tilstødende frekvensbånd.

(12) De tekniske vilkår og ordninger, f.eks. effektgrænseværdier for uønsket udstråling, sikrer navnlig, at der ved brug af 1427-1517 MHz-båndet til trådløst bredbånd sikres en passende beskyttelse af radioastronomi og passive jordobservationssatellittjenester i frekvensbåndet 1400-1427 MHz og af mobile satellittjenester i frekvensbåndet 1518-1559 MHz. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger på nationalt plan for at fremme sameksistens med tjenester i de tilstødende frekvensbånd 1400-1427 MHz og 1518-1559 MHz, f.eks. omkring havne, lufthavne og jordstationer, der anvendes til modtagelse af eftersøgnings- og redningssignaler via satellit. Desuden er det nødvendigt at forbedre mobile jordstationers modtageevne i overensstemmelse med målene og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU .

(13) I betragtning af, at frekvensbåndet 1452-1492 MHz ikke anvendes til jordbaserede radio-/tv-spredningssystemer, bør de eksisterende begrænsninger vedrørende sameksistens med sådanne tjenester i dette frekvensbånd ophæves, så der kan indføres trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(14) Det kan være nødvendigt at indgå grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering mellem myndighederne for at sikre, at de parametre, der er fastlagt i denne afgørelse med henblik på at fremme indførelsen af trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz, gennemføres i praksis, så skadelig interferens undgås, og frekvensressourcerne udnyttes mere effektivt. Grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering med hensyn til aeronautiske telemetritjenester bør indgås af myndighederne i de berørte CEPT-lande på et bilateralt eller multilateralt grundlag.

(15) Medlemsstaterne bør anvende foranstaltningerne i denne afgørelse med det endelige mål at bidrage mest muligt til opfyldelsen af radiofrekvenspolitikprogrammets mål ved at sikre, at hele frekvensbåndet 1427-1517 MHz eller, i tilfælde af manglende national efterspørgsel, en del heraf, anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(16) Medlemsstaterne bør aflægge rapport til Kommissionen om gennemførelsen af afgørelsen og anvendelsen af frekvensbåndet med henblik på at gøre det nemmere at vurdere afgørelsens virkning på EU-plan og foretage en rettidig revision, såfremt dette er nødvendigt. Navnlig bør begrundelsen for at udnytte muligheden for fleksibilitet på nationalt plan, for så vidt angår tilrådighedsstillelse af frekvenser i 1427-1452 MHz-båndet og 1492-1517 MHz-båndet, undersøges nøje hvert andet år. Desuden bør medlemsstaterne hvert andet år aflægge rapport om de nationale foranstaltninger for at forbedre sameksistensen med radioastronomi og passive jordobservationssatellittjenester i frekvensbåndet 1400-1427 MHz og af mobile satellittjenester i frekvensbåndet 1518-1559 MHz.

(17) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.04.2018
Anvendelsesdato i EU
20.05.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet