Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2018/199 of 9 February 2018 refusing to authorise a health claim made on foods, other than refering to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA (Q-2015-00696). EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte søknaden om godkjenning av en helsepåstand ikke var tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen. Helsepåstanden oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.

Helsepåstanden lyder som følgende (fritt oversatt): Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomheten vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det har ikke vært knyttet diskusjoner til avslag av denne helsepåstanden. Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsaken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-releavant og akseptabel.

Status
Utkastet til rettsakten har vært diskutert på SCoPAFF for General Food Law 16. oktober 2017. Ingen MS hadde kommentarer til utkastet.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2018
Anvendelsesdato i EU
02.03.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet