Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1202 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2017/1202 of 5 July 2017 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Utkast til rettsakt inneholder avslag på tre helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstnadsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet en sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene. Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Alle søkander har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende påstander:

- Forbruk av lav-fett fermentert melk med en kombinasjon av frukto-oligosakkarider (FOS) og Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) bidrar til å redusere forkjølelsessår forårsaket av Herpes simplex virus-infeksjon hos friske individer.

- FHI LFC24 (et kasein hydrolysat fra melk) bidrar til å regulere blodsukkernivået etter et måltid.

- V0137 (en fiskeolje) i forbindelse med fysisk trening, bidrar til å redusere aldersrelatert kognitiv svikt som hukommelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Påstandene ble diskutert på arbeidsgruppemøte 18. desember 2016. Ingen MS hadde kommentarer til utkast til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Utkast til rettsakten har vært til diskusjon på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander 18. desember 2016 og fikk tilslutning fra medlemsstatene (MS) med kvalifisert flertall på SCoPAFF 7. mars 2017.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.07.2017
Anvendelsesdato i EU
26.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet