Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/536 av 27. mars 2015 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa i landet

Commission Implementing Decision (EU) 2015/536 of 27 March 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for the United States in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to further outbreaks of highly pathogenic avian influenza in that country

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.05.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2007/777/EF omhandler import av kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland. I vedlegg II gis tredjelandsliser hvorfra det tillates import av kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland og hvilke behandlingsmetoder som kreves.

I februar 2015 og mars 2015 har det vært ytterligere utbrudd av høypatogen aviær influensa i USA statene California, Oregon, Minnesota og Washington. I tillegg er det gjort bekjempelsestiltak for utbruddene i desember 2014 og januar 2015.

Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU. Det kreves behandlingsmetode "D" for import av kjøtt og kjøttprodukter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influense. For enkelthetsskyld refereres det til kolonne 3 i del I av vedlegg II til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder beskrivelsen av de regionaliserte områdene i USA. Det spesifiseres at regionaliseringen gjelder i en periode angitt av startdato og sluttdato gitt i henholdsvis kolonne 6A og 6B i denne tabellen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 27. mars 2015, publisert på OJ 31. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2015
Anvendelsesdato i EU
20.04.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2015
Anvendes fra i Norge
07.04.2015