Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 144/2011 av 17. februar 2011 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 om etablering av lister over tredjeland, tredjelandsområder og dele av slike som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater

Commission Regulation (EU) No 144/2011 of 17 February 2011 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements as corrected by OJ L 49, 24.2.2011, p. 53 and OJ L 63, 10.03.2011, p. 28.

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, samt at det er gjort enkelte endringer i ett av dyrehelsesertifikatene i vedleggene til forordningen. Videre er det fastsatt en overgangsordning knyttet til de aktuelle endringene.

Et område i Botswana er anerkjent av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som fritt for munn- og klauvsyke. Forordning (EU) nr. 144/2011 tar derfor dette området inn på tredjelandslisten slik at import av utbenet og modnet oksekjøtt kan tillates til EØS-området.

Videre innfører forordning (EU) nr. 144/2011 endringer i helsesertifikatet for import av tamkveg til avl og produksjon (BOV-X). Det innføres krav om at det skal tas en fluorescenspolariseringstest som fastsatt i direktiv 64/432/EØF i tillegg til andre tester som må tas for å utelukke brucellose (BRL).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 21. februar 2011 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2011
Anvendelsesdato i EU
06.03.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.02.2011
Anvendes fra i Norge
10.03.2011