Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 482/2013 av 24. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 som listefører tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse som er godkjent for import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav til utstedelse av veterinærsertifikater

Commission Implementing Regulation (EU) No 482/2013 of 24 May 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslisten til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet regulerer import ferskt kjøtt til EØS-området.

Det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt fra fire regioner i Botswana. Innad i disse regionene er det flere veterinære sykdomsbekjempelsessoner. I mars 2013 foretok EU-kommisjonen kontroll i Botswana for å evaluere det eksisterende dyrehelsemessige kontrollsystemet for munn- og klauvsjuke (MKS). Det ble ved kontrollen avdekket at i sykdomsbekjempelsessone 6 og 4a forelå det en ikke ubetydelig risiko for MKS. I sone 6 ble det identifisert MKS-virus i geiter og viltlevende vilt i en del av sonen som ikke er godkjent for eksport, men det at denne delen av sonen ligger så tett inntil den godkjente delen av sone 6 utgjør en risiko. I sone 4a, som grenser til andre deler av Botswana som ikke er godkjent for eksport, ble det ved kontrollen konstatert mangler ved overvåkningen i sykdomsbekjempelsessonen, og dessuten en rekke mangler ved avgrensningen mellom ulike områder.

For øvrig ble det konstatert at systemet for å verifisere effektiviteten av den offentlige kontrollen er velorganisert i resten av Botswana, og at det har skjedd forbedringer siden forrige kontroll i 2011.

Resultatet av EU-kommisjonens kontroll er dermed at det ikke lenger bør tillates å importere ferskt kjøtt fra de veterinære sykdomsbekjempelsessoner 6 og 4a til EØS-området.

Tredjelandslisten oppdateres i tråd med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 482/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juni 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2013
Anvendelsesdato i EU
28.05.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2013
Anvendes fra i Norge
26.06.2013