Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/981 av 11. juli 2018 om endringer til listen over listen over foretak i Brasil fra hvilke det er tillatt for å importere fiskeprodukter til konsum til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/981 of 11 July 2018 amending the list of Brazilian establishments from which imports into the Union of fishery products intended for human consumption are permitted

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Det fastsættes navnlig i nævnte forordnings artikel 12, stk. 1, at animalske produkter, med undtagelse af visse særlige tilfælde, kun må importeres til Unionen, hvis de har oprindelse i tredjelandsvirksomheder, som er opført på en liste, der udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med samme artikel. Disse lister kan findes på Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds hjemmeside.

(2) I henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004 kan en tredjelandsvirksomhed kun opføres på disse lister, såfremt tredjelandets kompetente myndigheder garanterer, at disse virksomheder, sammen med andre virksomheder, der håndterer råvarer af animalsk oprindelse, som anvendes til fremstilling af de pågældende produkter, opfylder de relevante EU-krav. Endvidere bør det pågældende tredjelands kompetente myndigheder holde disse lister over virksomheder ajourførte og meddele Kommissionen i overensstemmelse hermed, jf. artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 854/2004.

(3) I artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 854/2004 fastsættes det, at fiskevarer, der importeres fra et fabriks- eller frysefartøj, der fører et tredjelands flag, skal hidrøre fra fartøjer, der er opført på en liste, der er udarbejdet og ajourført efter proceduren i artikel 12, stk. 4, i nævnte forordning.

(4) I september 2017 afslørede Kommissionens inspektion, at primærproduktionsvirksomheder, der leverer til brasilianske virksomheder, hvorfra import af fiskevarer er tilladt, hverken er identificeret eller omfattet af offentlig kontrol. Auditten konkluderede derfor, at den kompetente myndighed i Brasilien hverken kan give de garantier, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 854/2004, eller give de garantier, der er omhandlet i sundhedscertifikatet for fiskevarer, der er fastsat i tillæg IV til bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005. Inspektionen afslørede desuden alvorlige mangler med hensyn til infrastruktur- og hygiejnekrav i en række af de inspicerede brasilianske virksomheder, hvorfra import af fiskevarer er tilladt. De ovennævnte mangler har vist, at der er en systematisk mangel på effektiv kontrol af fiskevarer fra de brasilianske kompetente myndigheders side.

(5) Som svar på de anbefalinger, der er fremsat i den foreløbige inspektionsrapport, har de brasilianske myndigheder i en officiel skrivelse af 22. december 2017 meddelt Kommissionen, at de fra den 3. januar 2018 har suspenderet udstedelsen af sundhedscertifikater for alle fiskevarer, der er bestemt til eksport til Unionen. Medlemsstaterne har dog underrettet Kommissionen om, at sendinger af fiskevarer med oprindelse i Brasilien er blevet frembudt ved EU's grænser med certifikater, der er udstedt efter den dato, hvor suspenderingen trådte i kraft.

(6) I lyset af dette og i fraværet af nye oplysninger fra de brasilianske myndigheder er der ingen tilstrækkelig garanti for, at de virksomheder, som har tilladelse til at eksportere fiskevarer fra Brasilien til Unionen, opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004, og deres varer kan derfor indebære en risiko for folkesundheden. Derfor bør alle virksomhederne fjernes fra listen over brasilianske virksomheder, hvorfra fiskevarer til konsum kan importeres til Unionen.

(7) I lyset af den risiko for folkesundheden, som disse virksomheders varer udgør, bør det ikke længere være tilladt for disse virksomheder at eksportere til Unionen. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2018
Anvendelsesdato i EU
13.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet