Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1153 av 14. juli 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1153 of 14 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following further outbreaks in that country

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert |7.7.2015)

Sammendrag av innhold
USA har nylig hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa type H5N2 og EU kommisjonen foreslår derfor å forby import ifra Nord-Dakota og Missouri. Samtidig er bekjempelsesarbeidet etter flere utbrudd i første kvartal av 2015 fullført og import ifra disse områdene kan gjenopptas. Forordning (EF) nr. 798/2015 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter ifra tredjeland. Vedlegg I til forordningen har en liste over områder man kan importere ifra. Listen oppdateres for å være i overensstemmelse med sykdomssituasjonen i USA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2015
Anvendelsesdato i EU
18.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.07.2015
Anvendes fra i Norge
17.07.2015