Import av hester og sæd fra dyr av hestefamilien fra Egypt

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/463/EU av 20. august 2010 som endrer vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF angående midlertidig innførsel, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester samt import av sæd fra dyr av hestefamilien fra visse deler av Egypt

Commission Decision 2010/463/EU of 20 August 2010 amending Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards the temporary admission, the re-entry after temporary export and imports of registered horses and imports of semen of the equine species from certain parts of Egypt

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket endrer på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Videre fjernes Egypt fra gruppe E i vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fraEgypt ikke lenger er tillatt.

Endringene er foretatt på bakgrunn av at Kommisjonen foretok et veterinært kontrollbesøk i Egypt i juni 2010. Resultatene av kontrollbesøket var ikke tilfredsstillende. Det ble konstatert en rekke vesentlige mangler med hensyn til kontrollen med flytting av dyr av hestefamilien fra andre deler av Egypt til de områder som er godkjent for eksport til EU, med hensyn til prosedyrer for utstedelse av sertifikater samt i forhold til Egypts politikk i forbindelse med import av dyr av hestefamilien fra områder som er eller risikerer å bli smittet med afrikansk hestepest.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter vedlegg F.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av hester fra Egypt til Norge forekommer svært sjelden. Imidlertid vil en unnlatelse av å gjennomføre vedtaket medføre økt risiko for spredning av afrikansk hestepest til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. august 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2010
Anvendelsesdato i EU
10.09.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.08.2010
Anvendes fra i Norge
25.08.2010