Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/776/EU av 15. desember 2010 som endrer vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Brasil, Kuwait og Syria i listen over tredjeland og deler av tredjeland fra hvilke det er tillatt å importere levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryoner fra dyr av hestefamilien til Den europeiske union

Commission Decision 2010/776/EU of 15 December 2010 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Brazil, Kuwait and Syria in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.2.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket endrer på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Rettsakten er utarbeidet som følge av at området Distrito Federal i Brasil, der det i april 2010 ble bekreftet ett tilfelle av snive, nå i seks måneder har vært uten nye sykdomstilfeller. I Kuwait ble det i oktober 2010 oppdaget forekomst av snive. I Syria er ikke snive lenger en anmeldelsespliktig sykdom og ved forrige inspeksjonsbesøk fra OIE (verdens dyrehelseorganisasjon) kunne det ikke utelukkes at sykdommen forekommer i Syria. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater.

Merknader
Rettsakten krever regelverksendring. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Distrito Federal i Brasil igjen er tillatt, og import fra Kuwait og Syria ikke lenger er tillatt. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. desember 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2010
Anvendelsesdato i EU
05.01.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2010
Anvendes fra i Norge
20.12.2010