Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2285 av 8. desember 2015 om endring av vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, når det gjelder bestemte regler for levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler og vedlegg I i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/2285 of 8 December 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption as regards certain requirements for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods and Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrifter [1], [2] kunngjort 5.8.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Lenke til rettsakten: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.32...

Endringsrettsakten gjelder metoder for prøvetaking av E.coli i muslinger. E.coli benyttes her som indikator for fekal forurensing.

Rettsakten medfører endringer i vedlegg II kapittel II i forordning (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og i vedlegg I kapittel I i forordning (EF) nr. 2073/2005 (mikrobiologiske kriterier).

Forordning (EF) nr. 854/2004 omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Vedlegg II omhandler levende muslinger og på lignende måte levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler. Kapittel II omhandler offentlig kontroll av levende muslinger fra klassifiserte produksjonsområder.

Forordning (EF) nr. 2073/2005 omhandler mikrobiologiske kriterier for næringsmidler. Vedlegg I kapittel I omhandler kriterier for næringsmiddeltrygghet, hvor punkt 1.25 angår E.coli og levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler.

Rettsakten medfører endring av prøvetakingsmetoden fra dagens 2-klasse-system til et 3-klasse-system, både for sluttproduktkontroll og for klassifisering av produksjonsområder. Codex Alimentarius er en samling av internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer relatert til mat, matproduksjon og mattrygghet, utarbeidet i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Codex Alimentarius har også et 3-klassesystem i punkt 1.6 i “STANDARD FOR LIVE AND RAW BIVALVE MOLLUSCS CODEX STAN 292-2008”, men dette gjelder kun for sluttproduktkontroll.

Endringen innebærer at det for A-klassifisering av et produksjonsområde og for sluttproduktkontroller gjelder følgende: 20 prosent av prøvene kan ha et E.coli innhold på mellom 230 og 700 MPN /100 gram kjøtt og kappevann (skjellmat), mens 80 prosent av prøvene fortsatt må være under 230 MPN / 100 gram skjellmat.

Formålet med endringen er å tilpasse regelverket slik at det blir mer i overensstemmelse med gjeldende praksis, samt at EUs regelverk harmoniserer bedre med Codex Alimentarius. Endringen er tatt inn i forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt gjelder sluttprodukt. Videre er endringen for produksjonsområdene tatt inn i forordning (EF) nr. 854/2004. Den enkelte kompetente myndighet kan selv bestemme innenfor hvilken periode prøvene skal tas.

Ikrafttredelse er satt til den tredje dagen etter publisering (dvs 12.desember 2015) og rettsakten skal gjelde i EU fra 1. januar 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre endring i forskrift 22.desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) og forskrift 22.desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Høring
Tre høringsinstanser har kommet med høringsuttalelser. Det er Veterinærinstituttet, Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. De har ingen kommentarer, bortsett fra Veterinærinstituttet som synes det er positivt at regelverket på dette området harmoniseres med standarder utarbeidet av Codex Alimentarius.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet anser at endringen ikke vil svekke mattryggheten og vil ikke innebære merkostnader for næringen eller for Mattilsynet. Rettsakten vil tre i kraft senere i Norge enn i EU, fordi den først må innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 24-26
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.08.2016
Anvendes fra i Norge
04.08.2016