Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329 av 14. desember 2017 om endring og korrigering av forordning (EF) mr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2329 of 14 December 2017 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger til økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2) Ifølge oplysninger fra Costa Rica har kontrolorganerne »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH«, »Control Union Certifications« og »Primus lab« ændret navn til henholdsvis »Kiwa BCS Costa Rica Limitada«, »Control Union Perú« and »PrimusLabs.com CR S.A.« Costa Rica har også meddelt Kommissionen, at »Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería« ikke længere er kontrolorgan, og at det ikke er landbrugsministeriet, men de øvrige kontrolorganer, der er attestudstedende organer.

(3) Japan har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har optaget yderligere to kontrolorganer, nærmere bestemt »Japan Food Research Laboratories« og »Leafearth Company«, på listen over kontrolorganer, der er anerkendt af Japan, og at navnene »Bureau Veritas Japan, Inc.« og »Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)« og internetadressen »Organic Certification Association« er blevet ændret.

(4) Ifølge oplysninger fra New Zealand er internetadressen for den kompetente myndighed blevet ændret.

(5) Republikken Korea har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har tilføjet kontrolorganet »Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU« på den liste over kontrolorganer, der er godkendt af Republikken Korea.

(6) Republikken Korea er optaget på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 indtil den 31. januar 2018. Eftersom Republikken Korea fortsat overholder betingelserne i artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, bør optagelsen forlænges for en ikke nærmere bestemt periode.

(7) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(8) Godkendelsen i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 af de kontrolorganer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, ophører den 30. juni 2018. Godkendelsen af disse kontrolorganer bør på grundlag af det tilsyn, som Kommissionens løbende foretager, forlænges indtil den 30. juni 2021.

(9) »Albinspekt« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(10) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de indkomne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« for produktkategori A og D, for så vidt angår Tyrkiet.

(11) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BIOCert Indonesia« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at anerkende »BIOCert Indonesia« for Indonesien for produktkategorierne A og D.

(12) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »bio.inspecta AG« om ændring af dets oplysninger. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget, at godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D udvides til at omfatte Afghanistan, Kina og Nepal.

(13) Afsnittet vedrørende »Bolicert Ltd« i listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 var suspenderet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1473. Med henblik på ophævelse af den midlertidige suspension opfordrede Kommissionen »Bolicert Ltd« til at fremlægge en gyldig akkrediteringsattest fra IOAS (akkrediteringsorganet for »Bolicert Ltd«) og til rettidigt at træffe behørige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. IOAS har imidlertid meddelt Kommissionen, at det efter at have modtaget fyldestgørende oplysninger om korrigerende foranstaltninger fra »Bolicert Ltd« havde besluttet at ophæve suspensionen. På baggrund af disse oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget igen at optage »Bolicert Ltd« i bilag IV på samme vilkår som før suspensionen.

(14) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, D, E og F til Albanien, Algeriet, De Forenede Arabiske Emirater og Sydafrika, for produktkategori A til Uganda, for produktkategori A og D til Afghanistan, Armenien, Etiopien, Ghana, Nigeria, Senegal og Usbekistan, for produktkategori A, D og E til Hviderusland, Kasakhstan, Moldova, Rusland, Serbien, Thailand, Tadsjikistan og Turkmenistan, for produktkategori A, B, D og E til Aserbajdsjan, Kirgisistan og Ukraine, for produktkategori A, B og D til Qatar og for produktkategori D til Tunesien.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Control Union Certifications« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, C, D, E og F til Brunei, Cookøerne, Fransk Polynesien, Georgien, Grenada, Guyana, Jordan, Kuwait, Libanon, Papua Ny Guinea, São Tomé og Príncipe, Seychellerne, Tadsjikistan, Turkmenistan og Venezuela, for produktkategori B, C, D (kun vin) og E til Australien, for produktkategori C og E til New Zealand, for produktkategori B til Tonga og Tunesien og for produktkategori F til Tuvalu.

(16) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D (vin) og E til Argentina, at udvide godkendelsen for Japan, Kirgisistan og Zimbabwe til produktkategori B, godkendelsen for Georgien og Mozambique til produktkategori E, og godkendelsen for Paraguay og Uruguay til produktkategori F.

(17) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Bolivia, Colombia og Laos, for produktkategori A, C, D og E til Chile, for produktkategori D til Costa Rica og for produktkategori C og D (forarbejdede akvakulturprodukter) til De Forenede Stater.

(18) »IMOswiss AG« har meddelt Kommissionen, at det indstiller sine attesteringsaktiviteter i alle tredjelande, for hvilke det er godkendt, pr. 1. januar 2018, og at det fra dette tidspunkt ikke længere skal være opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(19) »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« har meddelt Kommissionen ændringen af sin internetadresse.

(20) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Letis S.A« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Afghanistan, Etiopien, Iran, Kasakhstan, Moldova, Pakistan, Rusland, Tadsjikistan, Tyrkiet og Ukraine.

(21) »Organic agriculture certification Thailand« har meddelt Kommissionen, at det har ændret sit navn til »Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)«, og at det har ændret sin adresse.

(22) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Control System« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Bosnien-Hercegovina.

(23) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Standard« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsen for Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova og Rusland til produktkategori B og til at udvide godkendelsens anvendelsesområde til vin.

(24) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organska Kontrola« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Kosovo.

(25) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »ORSER« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan og Nepal.

(26) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Servicio de Certificación CAAE S.L.U.« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Servicio de Certificación CAAE S.L.U.« for produktkategori A og D, for så vidt angår Bolivia, Ecuador, Mexico, Marokko, Peru og Tyrkiet.

(27) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Tse-Xin Organic Certification Corporation« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Tse-Xin Organic Certification Corporation« for produktkategori A og D, for så vidt angår Taiwan.

(28) Akkrediteringsorganet »The DAkkS«, der er aktivt inden for økologisk jordbrug, har meddelt Kommissionen sin beslutning om at suspendere akkrediteringen af »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)«. I henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommissionen til enhver tid suspendere et kontrolorgans optagelse på listen i bilag IV til nævnte forordning på baggrund af de oplysninger, den modtager, eller hvis kontrolorganet ikke har udleveret de krævede oplysninger. »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« var af Kommissionen blev opfordret til at fremlægge en gyldig akkrediteringsattest og til rettidigt at træffe passende afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men har ikke givet et tilfredsstillende svar inden for den fastsatte frist. Afsnittet om »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor suspenderes, indtil der foreligger tilfredsstillende oplysninger.

(29) I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 (*1) er »IMOcert Latinoamérica Ltda« opført som et godkendt kontrolorgan for produktkategori A og B, for så vidt angår Argentina, og for produktkategori A, for så vidt angår Costa Rica. Eftersom Argentina og Costa Rica er optaget på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for henholdsvis produktkategori A og B og produktkategori A, kan »IMOcert Latinoamérica Ltda« i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008 ikke godkendes for disse lande for disse produktkategorier i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Godkendelsen for disse produktkategorier for så vidt angår disse lande bør derfor udgå. »IMOcert Latinoamérica Ltda« er af Kommissionen blev opfordret til ikke at godkende produkter i disse produktkategorier på grundlag af den fejlagtige henvisning til disse produktkategorier, for så vidt angår Argentina og Costa Rica.

(30) I bilag V til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 findes den nye model til kontrolattesten for import af økologiske produkter inden for rammerne af det elektroniske attesteringssystem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008. I dette bilag henvises der i vejledningen vedrørende attestens rubrik 12 fejlagtigt til rubrik 24 i stedet for til rubrik 21. Denne fejl bør rettes.

(31) Bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges.

(32) Sletningen af »IMOcert Latinoamérica Ltda« bør gælde med tilbagevirkende kraft fra den dato gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 træder i kraft, og sletningen af »IMOswiss AG« bør gælde fra den 1. januar 2018.

(33) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet