Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39 av 10. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/39 of 10 January 2019 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2) Ifølge oplysninger fra Australien er den relevante kompetente myndigheds navn og internetadresse ændret.

(3) Ifølge oplysninger fra Canada er internetadressen for kontrolorganerne »Oregon Tilth Incorporated« og »TransCanada Organic Certification Services« ændret. Godkendelsen af kontrolorganet »Organic Certifiers« er endvidere trukket tilbage.

(4) Ifølge oplysninger fra Indien er navnet på dets kompetente myndighed ændret.

(5) Ifølge oplysninger fra Japan er anerkendelsen af kontrolorganerne »Japan Eco-system Farming Association« og »The Mushroom Research Institute of Japan« trukket tilbage.

(6) Ifølge oplysninger fra New Zealand er navnet på kontrolorganet »BioGro New Zealand« og internetadresserne på alle kontrolorganer ændret.

(7) Ifølge oplysninger fra Republikken Korea er internetadresserne for kontrolorganerne »Jeonnam bioindustry foundation« og »Green Environmentally-Friendly certification center« ændret. Derudover er godkendelsen af kontrolorganet »Controlunion« trukket tilbage.

(8) Ifølge oplysninger fra Schweiz er navnet og internetadressen for kontrolorganet »IMOswiss AG« ændret.

(9) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(10) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Egypten, Guinea og Mozambique.

(11) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Albinspekt« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Armenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Serbien og for produktkategori B til Iran, Kasakhstan, Moldova, Tyrkiet og Ukraine.

(12) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bioagricert S.r.l« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til Kasakhstan, for produktkategori B til Fransk Polynesien og for produktkategori A og D til Filippinerne.

(13) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bio.inspecta AG« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Algeriet, Cambodja, Tchad og Tunesien.

(14) Den 6. september 2018 informerede IOAS — et akkrediteringsorgan vedrørende økologisk produktion — Kommissionen om sin beslutning om at trække godkendelsen af »Bolicert Ltd« tilbage, fordi det ikke var lykkedes sidstnævnte at løse problemer med manglende overholdelse inden for det maksimale antal indsendelsesperioder i IOAS's vurderingsprocedure. Desuden blev der under det revisionsbesøg, som Kommissionen gennemførte hos »Bolicert Ltd« i Bolivia i maj 2017, konstateret mangler i de økologiske produktionsnormer og kontrolforanstaltninger. På baggrund af denne situation anmodede Kommissionen »Bolicert Ltd« om at fremlægge et gyldigt akkrediteringscertifikat og til at træffe passende foranstaltninger til afhjælpning af manglerne. I lyset af at »Bolicert Ltd« ikke havde truffet passende og rettidige afhjælpende foranstaltninger til afhjælpning af manglerne og ikke havde forelagt Kommissionen et gyldigt akkrediteringscertifikat, har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1235/2008 besluttet at lade »Bolicert Ltd« udgå fra listen over kontrolorganer og kontrolmyndigheder, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Libanon, for produktkategori B til Haiti, Moldova og Tanzania, for produktkategori E til Sri Lanka og for produktkategori F til Kenya. Det er desuden nødvendigt at trække dets godkendelse for produktkategori C tilbage for så vidt angår Brunei, Chile, Kina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, Indien, Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mozambique, Peru, Thailand, Tunesien, Tyrkiet, De Forenede Stater og Vietnam.

(16) Kommissionen anmodede »Ekoagros« om at fremlægge yderligere oplysninger om de aktiviteter, der er omhandlet i dets årsrapport, jf. artikel 12, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008. »Ekoagros« blev navnlig anmodet om at fremlægge oplysninger om, hvordan de tilfælde af erhvervsdrivendes manglende overholdelse, der er overtaget fra andre kontrolorganer i Ukraine, er blevet behandlet, jf. artikel 92 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008. Desuden blev »Ekoagros« bedt om at redegøre for, hvordan de yderligere kontroller af visse produkter med oprindelse i Ukraine, Kazakhstan og Rusland er gennemført. De svar, som »Ekoagros« afgav til Kommissionen, var ikke fyldestgørende. Derfor bør optagelsen af »Ekoagros« for »Ukraine« i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 suspenderes, indtil der foreligger fyldestgørende oplysninger.

(17) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »IBD Certificações Ltda« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til Rusland og at trække sin godkendelse for produktkategori C for Brasilien.

(18) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Letis S.A« om ændring af dets adresse og at dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Usbekistan, for produktkategori A og D til Aserbajdsjan, Hviderusland, Egypten, Elfenbenskysten, Kirgisistan, Marokko, Turkmenistan og De Forenede Arabiske Emirater, for produktkategori B og C til Costa Rica, og for produktkategori A, B, C og D til Belize, Brasilien, Colombia, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador.

(19) Kommissionen har modtaget en anmodning fra »Oregon Tilth« om at trække dets godkendelse for Kina tilbage.

(20) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Control System« om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

(21) Kommissionen har modtaget en anmodning fra »ORSER« om at trække dets godkendelse for Nepal tilbage.

(22) »Soil Association Certification Limited« har meddelt Kommissionen, at det har ændret adresse.

(23) Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(24) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2019
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet