Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 567/2013 av 18. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 567/2013 of 18 June 2013 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjør korrigeringer i tidligere endringsforordninger (forordning (EU) nr. 508/2012 og (EU) nr. 125/2013) til forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Rettsakten korrigerer feil angitte internettadresser for noen av kontrollorganene for enkelte tredjeland som står oppført i vedlegg III. I tillegg er det oppretting av feil angitte produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter som står oppført i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter etter ekvivalensprinsippet. Forordning (EU) nr. 567/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

• Rettsakten retter feil i internettadresser for noen av kontrollorganene for enkelte ekvivalente tredjeland i vedlegg III, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012.
• Rettsakten retter feil i produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter i vedlegg IV, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013.
• Rettsakten retter feil i internettadresse for ett kontrollorgan som er angitt i vedlegg III og IV.Av hensyn til rettssikkerheten blir rettelser i denne rettsakten, som følge av feil i henholdsvis forordning (EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013, gjort gjeldende tilbake til implementeringsdato for de nevnte forordningene.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 567/2013 innebærer korrigering av tidligere endringsforordninger til forordning (EF) nr. 1235/2008. Endringene vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2013
Anvendelsesdato i EU
19.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017