Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 914/2011 av 13. september 2011 om endring av forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser og utstedelse av veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 914/2011 of 13 September 2011 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 914/2011 endrer forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater.

Forordning (EU) nr. 605/2010 inneholder i hovedsak bestemte krav til varmebehandling, krav til helsesertifikat og en liste over tredjestater som kan eksportere melk og melkeprodukter til EU eller sende slike varer til EU i transitt eller for mellomlagring. Endringene som følger av forordning (EU) nr. 914/2011 innebærer at:

• to HS-koder (toll-koder) er tatt inn i helsesertifikatene. Endringen er gjort for lettere å kunne identifisere visse melkeprodukter som er omfattet av forordningen.
• det er tatt inn en presisering om at kravet om bruk av helsesertifikat gjelder uten at det berører spesifikke krav til sertifikater fastsatt i annet EU-regelverk eller i avtaler inngått mellom EU og tredjestater.
• det er tatt inn en presisering i helsesertifikatene om at kravene som stilles når det gjelder restkonsentrasjoner av antibiotika, forurensende stoffer og pesticidrester kan baseres på resultater fra de offisielle overvåkingsprogrammene, som minimum må tilsvare kravene som stilles i EU-lovgivningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser, utover at regelverket gjøres noe klarere og dermed blir litt enklere å forholde seg til for næringen og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 13. september 2011 og trådte i kraft 14. september 2011.

Rettsakten er gjennomført i forskrift 11. mars 2013 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.09.2011
Anvendelsesdato i EU
04.10.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2013
Anvendes fra i Norge
11.03.2013