Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/917 av 15. juni 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 som fastsetter lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er godkjent for innførsel til den Europeiske Union av visse dyr og ferskt kjøtt og de veterinære sertifiseringskravene når det gjelder Bangladesh

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/917 of 15 June 2015 amending Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements as regards Bangladesh

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.07.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer tredjelandslisten i del 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 for at det til 17. august 2015 skal være tillatt å importere elefanter fra en godkjent virksomhet i Chittagong Safari Park i Bangladesh til en godkjent virksomhet på Kypros.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 7. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. juni 2015 om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23, tredje ledd. Forskriften er fastsatt uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2015
Anvendelsesdato i EU
17.06.2015
Opphører å gjelde
17.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2015
Anvendes fra i Norge
17.06.2015