Import av visse hovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/384 av 2. mars 2017 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 hva gjelder helsesertifikatene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listen over tredje tredjeland, tredjelandsområder og deler av slike som er godkjent med hensyn til import av visse hovdyr og ferskt kjøtt til EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/384 of 2 March 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr, herunder sendinger af hovdyr. Del 1 i bilag I til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan indføres til Unionen, samt de særlige betingelser for indførsel af sådanne sendinger fra visse tredjelande.

(2) Der er i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 fastsat standardveterinærcertifikater for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf)) til avl og/eller levebrug efter import (BOV-X), for tamfår og tamgeder (Ovis aries og Capra hircus) til avl og/eller levebrug efter import (OVI-X), for tamfår og tamgeder (Ovis aries og Capra hircus) til omgående slagtning efter import (OVI-Y) og for dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae (RUM). Disse certifikater omfatter garantier vedrørende bluetongue, som er en ikke-smitsom virussygdom hos drøvtyggere, der overføres af visse arter af Culicoides-myg.

(3) En del af Canada (CA-1) er opført i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 som godkendt til indførsel til Unionen af sendinger af visse hovdyr i overensstemmelse med standardveterinærcertifikaterne BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM.

(4) Canada har anmodet om at blive anerkendt som årstidsbestemt frit for bluetongue. Med henblik herpå har Canada fremlagt oplysninger, der viser, at vejrforholdene i Canada mellem 1. november og 15. maj ikke tillader cirkulation af Culicoides-arter, der ville kunne overføre bluetonguevirus.

(5) De oplysninger, som Canada har fremlagt, er i overensstemmelse med standarderne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) vedrørende demonstration af årstidsbestemt frihed for bluetongue og med de EU-krav (4), der gælder for flytning af modtagelige dyr inden for Unionen. Canadas status som årstidsbestemt frit for bluetongue bør derfor anerkendes med en bluetonguefri periode fra 1. november til 15. maj.

(6) Den nuværende regionalisering af Canada i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 er udtryk for, at kun en del af Canada har været berørt af bluetongue. Da Canadas status som årstidsbestemt frit for bluetongue gælder for hele landet, bør der ikke længere skelnes mellem områder.

(7) Listen i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres med henblik på at fastsætte de særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse hovdyr, der er modtagelige for bluetongue, fra et land eller område, der er årstidsbestemt frit for bluetongue, samt med henblik på at anerkende Canadas status som årstidsbestemt frit for bluetongue med en bluetonguefri periode fra 1. november til 15. maj. Standardveterinærcertifikaterne BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM, der er fastsat i del 2 i bilaget, bør ændres med henblik på at indføre de relevante dyresundhedserkæringer for dyr, der kommer fra et land eller område, der er årstidsbestemt frit for bluetongue.

(8) Af hensyn til klarheden bør oplysningerne vedrørende Bangladesh i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 udgå, da de ophørte med at finde anvendelse den 17. august 2015.

(9) I del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 henviser den supplerende garanti A til visse punkter i standardveterinærcertifikaterne BOV-X, OVI-X og RUM. Da de pågældende henvisninger ikke henviser til de rigtige punkter i certifikaterne, bør de ændres af hensyn til klarheden.

(10) Desuden er dyresundhedserklæringen i punkt II.2.6 i standardveterinærcertifikatet OVI-Y vedrørende scrapie forældet og bør ændres, således at den opfylder kravene for import af får og geder, jf. bilag IX, kapitel E, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001.

(11) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 er der blandt andet fastsat krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød fra visse hovdyr. Del 1 i bilag II til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan indføres til Unionen, samt de standardveterinærcertifikater, der svarer til de pågældende sendinger, og de særlige betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med indførsel fra visse tredjelande.

(12) Bosnien-Hercegovina har anmodet om at blive godkendt til transit af fersk kød af tamkvæg gennem Bulgarien med henblik på at eksportere sådant fersk kød til Tyrkiet. Bosnien-Hercegovina er allerede opført på listen i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 med henblik på indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød. Der er i forbindelse med opførelsen af Bosnien-Hercegovina på den pågældende liste ikke fastsat noget specifikt standardveterinærcertifikat til brug ved indførsel af sendinger af fersk kød af tamkvæg (BOV), og derfor er sådan transit gennem Unionen eller import til Unionen for øjeblikket ikke tilladt.

(13) Bosnien-Hercegovina er anerkendt af OIE som et land, der er frit for mund- og klovesyge uden vaccination og dermed opfylder de særlige dyresundhedsmæssige krav i standardveterinærcertifikatet BOV. Det bør derfor tillades at indføre fersk kød af tamkvæg fra Bosnien-Hercegovina til Unionen, men med den begrænsning, at kun transit af sådant fersk kød gennem Bulgarien til Tyrkiet er tilladt.

(14) Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien er opført på listen i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 som et land, der er godkendt til indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af tamfår og tamgeder samt tamdyr af hestefamilien. Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien har anmodet om at blive godkendt til indførsel til Unionen af fersk kød af tamkvæg. Da landet allerede stiller tilstrækkelige dyresundhedsmæssige garantier, bør sådan indførsel tillades.

(15) Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2017
Anvendelsesdato i EU
27.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2017
Anvendes fra i Norge
27.03.2017