Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1461 av 8. august 2017 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF om listen over tredjeland, eller områder i tredjeland, som er autorisert for å introdusere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til Den europeiske union

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1461 of 8 August 2017 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2017)

Sammendrag av innhold
Vedtak (EU) nr. 2017/1461 endrer del to og tre av vedlegg to til beslutning 2007/777/EU. Vedtaket tas inn i norsk rett i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Endringene innebærer:

• Det åpnes for transitt av kjøttprodukter fra storfe fra Bosnia Herzegovina gjennom Bulgaria til Tyrkia. Disse produktene skal behandles etter metode «A».

• Det åpnes for import av fjørfekjøtt fra den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia (FYROM). Disse produktene skal behandles etter metode «A».

• Krav om behandlingsmetode for strutsekjøtt importert fra Sør-Afrika og Zimbabwe endres til metode «D» grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017.

• Krav om behandlingsmetode for tørket kjøtt (biltong/jerky) og pasteuriserte kjøttprodukter fra eller med innhold av kjøtt fra fjørfe, oppdrettet villfugl, struts og villfugl importert fra Sør-Afrika og Zimbabwe endres til metode «D» grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017.

Alle foreslåtte endringene gjøres på bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra tredjelandene og risikovurdering gjort av Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ansees å ikke ha betydlige økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2017
Anvendelsesdato i EU
11.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2017
Anvendes fra i Norge
18.08.2017