Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1461 av 8. august 2017 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF hva gjelder listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1461 of 8 August 2017 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF er der bl.a. fastsat dyre- og folkesundhedsbetingelser for import til Unionen af sendinger af visse kødprodukter og af behandlede maver, blærer og tarme, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til nævnte beslutning (i det følgende benævnt »varerne«).

(2) Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere varerne til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet en af de deri omhandlede behandlinger. I del 4 i nævnte bilag er der fastsat en ikke-specifik behandling »A« og særlige behandlinger »B« til »F«, der er anført i faldende orden efter intensiteten af den dyresundhedsmæssige risiko, de har til formål at eliminere.

(3) Del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i samme bilags del 4.

(4) Bosnien-Hercegovina har anmodet om at blive opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt til transit gennem Bulgarien af varer, der er fremstillet af tamkvæg, med henblik på at eksportere sådanne varer til Tyrkiet.

(5) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 er der bl.a. fastsat lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød til konsum til Unionen. Forordning (EU) nr. 206/2010 tillader transit af fersk kød af tamkvæg fra Bosnien-Hercegovina gennem Unionens område, og det pågældende tredjeland er således opført i del 1 i bilag II til nævnte forordning. Beslutning 2007/777/EF bør derfor også tillade transit gennem Unionen af sendinger fra Bosnien-Hercegovina til Tyrkiet af varer, der er fremstillet af tamkvæg, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet en ikke-specifik behandling »A«. Bosnien-Hercegovina bør derfor i det øjemed opføres på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(6) Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien har anmodet om at blive opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt med hensyn til import til Unionen af varer, der er fremstillet af fjerkræ.

(7) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 er der bl.a. fastsat en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra sendinger af fjerkræ og visse fjerkræprodukter kan importeres til Unionen. Forordning (EF) nr. 798/2008 tillader import til Unionen fra den tidligere jugoslaviske republik Makedonien af fersk fjerkrækød til konsum, og det pågældende tredjeland er således anført i bilag I til nævnte forordning. Beslutning 2007/777/EF bør derfor også tillade import til Unionen af varer, der er fremstillet af fjerkræ, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling »A«, og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien bør i det øjemed opføres på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(8) Sydafrika er godkendt med hensyn til import til Unionen af varer, der er fremstillet af opdrættede strudsefugle, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet en ikke-specifik behandling »A«, og landet er i det øjemed opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Den 22. juni 2017 bekræftede Sydafrika forekomsten af HPAI af subtypen H5N8 i landet, og det kan derfor ikke længere betragtes som frit for denne sygdom. Med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen, bør import af varer, der er fremstillet af opdrættede strudsefugle fra Sydafrika, derfor tillades, men på betingelse af at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(9) Sydafrika er desuden opført i del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt med hensyn til import til Unionen af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »E«. Efter bekræftelsen af forekomsten af HPAI i Sydafrika og med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen bør import af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt fra Sydafrika tillades, men på betingelse af at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(10) Zimbabwe er godkendt med hensyn til import til Unionen af varer, der er fremstillet af opdrættede strudsefugle, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet en ikke-specifik behandling »A«, og landet er i det øjemed opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Den 1. juni 2017 bekræftede Zimbabwe forekomsten af HPAI af subtypen H5N8 i landet, og det kan derfor ikke længere betragtes som frit for denne sygdom. Med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen, bør import af varer, der er fremstillet af opdrættede strudsefugle fra Zimbabwe, derfor tillades, men på betingelse af at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(11) Zimbabwe er desuden opført i del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt med hensyn til import til Unionen af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, forudsat at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »E«. Efter bekræftelsen af forekomsten af HPAI i Zimbabwe og med henblik på at forebygge indslæbning af HPAI-virus til Unionen bør import af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fuglevildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt fra Zimbabwe tillades, men på betingelse af at de pågældende varer er blevet underkastet den særlige behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(12) Del 2 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.08.2017
Anvendelsesdato i EU
11.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet