Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1793 av 10. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 hva gjelder import til Unionen fra Taiwan av gelatin og kollagen samt behandlet råmateriale for disse produktene

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1793 of 10 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards the introduction into the Union of gelatine and collagen and treated raw materials for these products from Taiwan

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 759/2016 ved å legge til Taiwan i listen over de tredjeland fra hvilke EUs medlemsland kan importere bla. gelatin, kollagen samt behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen beregnet til konsum. Bakgrunnen er at Taiwan oppfyller kravene i vedlegg I i forordning (EF) nr. 854/2004. Rettsakten spesifiserer i tillegg at gelatinet, kollagenet og det ubehandlede råmaterialet importert fra Taiwan, kun kan stamme fra fjørfe, inkludert strutsfugl og villfugl.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten går etter forenklet prosedyre (jf EØS-avtalen vedlegg I Innledende del nr. 7) og saken skal derfor ikke høres. Rettsakten må likevel gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen, tilsynet eller privatpersoner, da den kun komplementerer lister over godkjente tredjeland fra hvilke EUs medlemsland kan importere gelatin og kollagen samt behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet er positiv til harmonisering og forenkling av regelverket samt til de materielle endringene som gjøres, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal den 10. oktober 2016. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2016
Anvendelsesdato i EU
14.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.10.2016
Anvendes fra i Norge
13.10.2016