Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 437/2013 av 8. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Mexico på listen over tredjeland, områder og regioner hvorfra visse varer kan importeres til eller føres i transitt gjennom EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 437/2013 of 8 May 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Mexico in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain commodities may be imported into or transit through the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av gjentatte utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Mexico. I 2012 ble det bekreftet en rekke utbrudd av HPAI av subtype H7N3 i staten Jalisco. Mexico erklærte utbruddene utryddet i desember 2012. I januar 2013 ble det bekreftet nye utbrudd i staten Aguascalientes, og sykdommen har også spredt seg til Jalisco og Guanjuato. De gjentatte utbruddene har medført at det kan være tvil om effektiviteten av de tiltakene som anvendes i Mexico for å bekjempe HPAI.

Import fra tredjeland av egg og eggprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EF) nr. 798/2008. Det er i dag tillatt å importere slike varer forutsatt at de følges av helsesertifikat og attest på at de har gjennomgått relevant behandling som angitt i sertifikatet.

På bakgrunn av den raske spredningen av HPAI, og risiko for at utbrudd ikke oppdages i tide av meksikanske myndigheter, er det nødvendig med et midlertidig forbud mot import og transitt av eggprodukter fra Mexico. De listeførte opplysningene om Mexico endres i tråd med dette. Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 437/2013.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 437/2013. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

Endringene medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. juni 2013 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2013
Anvendelsesdato i EU
17.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2013
Anvendes fra i Norge
13.06.2013