Import til konsum av fiskevarer fra Fiji

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/131/EU av 25. februar 2011 som endrer vedlegg II til vedtak 2006/766/EF når det gjelder opplysningene om Fiji i listen over tredjeland og områder hvorfra import til konsum av fiskevarer er tillatt

Commission Decision 2011/131/EU of 25 February 2011 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of Fiji in the list of third countries and territories from which imports of fishery products for human consumption are permitted

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om lister over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegle og fiskerivarer, slik dette er definert i forordning (EF) nr. 853/2004. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslistene er at kontroller EU har foretatt viser at Fiji tilfredsstiller EUs krav for import av fiskeriprodukter. Vedtak 2006/766/EF vedlegg II endres dermed slik at Fiji oppføres på listen hvorfra fiskerivarer mm. kan importeres.

Merknader
Kommisjonsvedtak 2006/766/EF er hjemlet i forordning (EF) nr. 854/2004. Denne forordningen omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på humant konsum, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I. Vedtak 2006/766/EF med endringer i vedtak 2011/131/EU gjelder import fra tredjestater, og antas derfor å følge såkalt forenklet prosedyre etter EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 7 og 8. Her kreves at EFTA-statene samtidig med EUs medlemstater treffer tilsvarende tiltak som EUs medlemsstater. Norge vil derfor være forpliktet etter EØS-avtalen til å gjennomføre de aktuelle vedtakene. Dette medfører at forskrift av 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer, må oppdateres i henhold til ovenfornevnte endringsvedtak. Rettsakten gjennomføres ved endring i forskrift 16. april 2006 nr.520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av rettsakter vedr. lister over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av levende dyr, kjæledyr og animalske produkter til Fellesskapet, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er gjennomført i EU og gjennomføres i norsk rett etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2011
Anvendelsesdato i EU
14.03.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.02.2013
Anvendes fra i Norge
26.02.2013