Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 332/2010 av 22. april 2010 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 vedrørende oppysningene om Israel på listen over tredjeland, områder, zoner og segmenter

Commission Regulation (EU) No 332/2010 of 22 April 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Israel in the list of third countries, territories, zones or compartments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak).

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2002/99/EF fastlægger generelle dyresundhedsbestemmelser for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled inden for EU og for indførsel fra tredjelande af animalske produkter og produkter fremstillet heraf bestemt til konsum. I direktivet fastsættes der særlige importbetingelser for hvert tredjeland eller gruppe af tredjelande under hensyntagen til deres dyresundhedsforhold.

(2) Direktiv 2009/158/EØF fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for EU med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande Ifølge direktivet skal fjerkræ komme fra tredjelande, der er frie for aviær influenza, eller som, skønt de ikke er frie for disse sygdomme, anvender bekæmpelsesforanstaltninger, som mindst svarer til foranstaltningerne i den relevante EU- lovgivning.

(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem EU fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(4) Konstateres der et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri(t) for denne sygdom, vil tredjelandet, området, zonen eller segmentet i henhold til ovennævnte forordning på ny blive betragtet som fri(t) for HPAI, når visse betingelser er opfyldt; disse betingelser vedrører gennemførelse af sanering med henblik på bekæmpelse af sygdommen, hvilket skal have omfattet behørig rengøring og desinfektion af alle virksomheder, der har været inficeret. Der skal endvidere være gennemført overvågning for aviær influenza, jf. del II i bilag IV til nævnte forordning, i tre måneder efter endt sanering, rengøring og desinfektion.

(5) Israel er i øjeblikket opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, der er frit for højpatogen aviær influenza. Det er derfor tilladt at importere fjerkræprodukter, som er omfattet af nævnte forordning, fra hele dette lands område.

(6) Israel har underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 på dets område.

(7) På grund af det bekræftede udbrud af HPAI kan Israels område ikke længere betragtes som frit for denne sygdom, og de veterinære myndigheder i Israel har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af visse fjerkræprodukter i overensstemmelse hermed. Israel har også gennemført sanering med henblik på at bekæmpe sygdommen og begrænse dens spredning.

(8) Oplysningerne om de trufne bekæmpelsesforanstaltninger er blevet sendt til Kommissionen. Kommissionen har evalueret disse oplysninger og den epidemiologiske situation i Israel.

(9) Israels hurtige og resolutte indsats for at begrænse sygdommen og det positive resultat af evalueringen af den epidemiologiske situation gør det muligt at begrænse restriktionerne for import til EU af visse fjerkræprodukter til de zoner, der er berørt af sygdommen, og for hvilke de israelske veterinære myndigheder har indført restriktioner på grund af udbruddet af højpatogen aviær influenza.

(10) Israel gennemfører desuden overvågningsaktiviteter for aviær influenza, som synes at opfylde de krav, der er fastsat i del II i bilag IV til forordning (EF) nr. 798/2008.

(11) Under hensyntagen til den gunstige udvikling i den epidemiologiske situation og de overvågningsaktiviteter for aviær influenza, der gennemføres for at bekæmpe udbruddet, bør suspensionen af tilladelsen til import til EU kun gælde indtil den 1. maj 2010.

(12) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13) For at gennemføre kravene vedrørende zoneopdeling, således at handelen kan genoptages så hurtigt som muligt, bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter dens offentliggørelse.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2010
Anvendelsesdato i EU
26.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
29.04.2010