Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1395 av 10. september 2019 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia i listen over tredjestater, områder, soner oeller segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfevarer er tillatt og om endring av standard helsesertifikat for eggprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1395 of 10 September 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Israel and the name of the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union and amending the model veterinary certificate for egg products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen i del 1 vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 798/2008 for opplysninger om Bosnia – Hercegovina slik at andre tredjeland gis tillatelse til import til og transitt gjennom unionen av egg og eggprodukter. Bakgrunnen er at Kommisjonen har konkludert med at Bosnia- Hercegovina oppfyller de dyrehelsemessige krav som er fastsatt i forordning (EF) nr. 798/2008. Det er videre kun tillatt å importere egg av typen Gallus gallus fra Bosnia-Hercegovina som er oppført under «S4» i del 2 i vedlegg 1.

Den 24. april 2019 ble det bekreftet utbrudd av HPAI på fjørfe i Israel, og det har siden den dato ikke lenger blitt innført slike produkter med opprinnelse i Israel til unionen. På bakgrunn av dette endres den relevante sluttdato i tabellen i vedlegg 1 del 1.

Rettsakten endrer videre navnet på den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia i del 1 i vedlegg 1.

Del 2 i vedlegg 1 inneholder standardveterinærsertifikat for eggprodukter (EP). I standardveterinærsertifikatet henvises det i del I i bemerkninger til HS-koder, som skal angis i rubrik I.19. i sertifikatets del I. Enzymer, som stammer fra egg slik som lysozym, anses å være eggprodukter og de relevante HS-koder for disse enzymer bør tilføyes til de HS-koder som anføres i rubrik I.19. i del I i standardveterinærsertifikatet for eggprodukter. Derfor bør standardveterinærsertifikatet for eggprodukter (EP) endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert i OJ.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.09.2019
Anvendelsesdato i EU
14.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019