Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/481 av 20. mars 2017 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som omhandler opplysninger om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/481 of 20 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2017. Norsk forskrift kunngjort 23.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 er der fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I.

(2) Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI)

(3) USA er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af og transit gennem Unionen af varerne ikke er underlagt restriktioner på grund af tilstedeværelsen af HPAI.

(4) En aftale mellem Unionen og USA om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (i det følgende benævnt »aftalen«), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 1998/258/EF, giver mulighed for en hurtig, gensidig anerkendelse af regionaliseringsforanstaltninger i tilfælde af sygdomsudbrud i Unionen eller i USA.

(5) Den 4. marts 2017 bekræftede USA tilstedeværelsen af HPAI af subtype H7N9 på en fjerkræbedrift i Lincoln County i staten Tennessee. Det er derfor ikke længere muligt at betragte hele det pågældende tredjelands område som frit for den pågældende sygdom.

(6) Veterinærmyndighederne i USA har oprettet en kontrolzone med en radius på 10 km omkring den berørte bedrift, der omfatter dele af Lincoln, Franklin og More County i staten Tennessee samt Madison og Jackson County i staten Alabama. Veterinærmyndighederne i USA har øjeblikkeligt suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af varer bestemt for eksport til Unionen fra disse delstater og gennemført sanering med henblik på at bekæmpe HPAI og begrænse spredning heraf.

(7) USA har indsendt oplysninger om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI, og Kommissionen har nu evalueret disse oplysninger. På grundlag af denne evaluering samt de forpligtelser, der er fastsat i aftalen, og de garantier, der er blevet stillet af USA, bør indførsel til Unionen af varer fra de delstater i staterne Tennessee og Alabama, der er berørt af HPAI, underlægges restriktioner med henblik på at sikre Unionen mod de dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med indførsel til Unionen af varer fra USA. Oplysningerne for USA på listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for regionaliseringen af dette tredjeland på grund af det nuværende udbrud af HPAI.

(8) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.03.2017
Anvendelsesdato i EU
24.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2017
Anvendes fra i Norge
24.03.2017