Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/641/EU av 22. oktober 2010 som endrer vedtak 2008/866/EF når det gjelder dets anvendelsesperiode

Commission Decision 2010/641/EU of 22 October 2010 amending Decision 2008/866/EC as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru. Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A–virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:

• kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet
• muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b). Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger vedtak 2011/641/EF gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EU til 30. november 2011.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk regelverk.

Rettsakten gjennomføres med hjemmel i matlovens § 23 tredje ledd, som innebærer at Mattilsynet blant annet kan fastsette tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.
Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett etter EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Anvendelsesdato i EU
15.11.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2011
Anvendes fra i Norge
19.05.2011