Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2058 av 10. november 20174 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2) Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen underrettet om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan overskred de aktionsgrænser for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 vedtaget. Nævnte forordning blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011, som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012. Sidstnævnte blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012, som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelses­forordning (EU) nr. 322/2014, der igen blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

(3) Da de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, i henhold til samme forordning skal tages op til revision senest den 30. juni 2016 for at tage højde for den videre udvikling af situationen og for data for 2015 og 2016 om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 ændres.

(4) Ved Rådets forordning (Euratom) 2016/52 ophæves Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90, og henvisningerne til disse forordninger bør derfor ændres.

(5) De eksisterende foranstaltninger er blevet taget op til revision under hensyntagen til mere end 132 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og til mere end 527 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt vedrørende femte og sjette vækstsæson (fra januar 2015 til december 2016) efter ulykken.

(6) De data, som de japanske myndigheder har fremlagt, dokumenterer, at der ikke er konstateret overskridelse af maksimalgrænseværdierne for radioaktivitet i foder og fødevarer fra Akita i den femte og sjette vækstsæson efter ulykken, og det er ikke længere nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturet Akita, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet før eksport til Unionen.

(7) For så vidt angår foder- og fødevareprodukter, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør kravet om prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen for så vidt angår ris og produkter afledt heraf ophæves under hensyntagen til de data om forekomst, som de japanske myndigheder har fremlagt for 2014, 2015 og 2016. For så vist angår de øvrige foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det nævnte præfektur bør kravet om prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen opretholdes.

(8) For så vidt angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate og Chiba kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe, fisk og fiskevarer, visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af en række af disse foderstoffer og fødevarer med oprindelse i visse præfekturer før eksport til Unionen.

(9) For så vidt angår præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe og visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af foder og fødevarer med oprindelse i Akita, og der bør ikke længere kræves prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen af en række af de vilde spiselige planter fra præfekturerne Yamagata og Nagano.

(10) Dataene om forekomst fra femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at kravet til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bør opretholdes for så vidt angår svampe med oprindelse i Shizuoka, Yamanashi og Niigata.

(11) Under hensyntagen til dataene om forekomst fra femte og sjette vækstsæson bør bestemmelserne i gennemførel­sesforordning (EU) 2016/6 opstilles således, at præfekturer, hvorfra samme foderstoffer og fødevarer skal underkastes prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen, er i samme gruppe.

(12) Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at der ikke er konstateret manglende overholdelse ved importkontrol i mere end fem år. Den lave hyppighed af importkontrollen bør derfor fastholdes.

(13) Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør tages op til revision, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af tilstedeværelsen af radioaktivitet i foder og fødevarer fra syvende og ottende vækstsæson (2017 og 2018) efter ulykken foreligger, dvs. senest den 30. juni 2019.

(14) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder -

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2017
Anvendelsesdato i EU
01.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet