Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/24 av 8. januar 2016 om særlige importbetingelser for jordnøtter fra Brasil, Capsicum annuum og muskat fra India og muskat fra Indonesia, og endring av forordning (EF) nr. 669/2009 og (EU) nr. 884/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/24 of 8 January 2016 imposing special conditions governing the import of groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and nutmeg from India and nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører endringer til regelverket om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra bestemte tredjestater med hensyn til kontroll for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. 884/2014 stiller opp krav om at alle forsendeler med produkter som omfattes av dette regelverket skal følge av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter at produktene ikke inneholder aflatoksiner over nivået som er satt internasjonalt, i tillegg til at forsendelsene skal gjennom en fysisk kontroll basert på frekvenser som er angitt i 884/2014.

Hovedelementet til endringen er oppdateringen av listen i vedlegg I som angir hvilke produkter som er omfattet av dette kontrollregimet.

Bakgrunnen for endringen er at flere produkter i forordning (EF) nr. 669/2009 har over flere år ikke vist noen forbedring og skal nå overføres til mer varige tiltak i 884/2014-regelverket.
Endringen i 2016/24 omfatter følgende produkter, som nå tas inn i 884/2014 regelverket:
• jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Brasil (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler)
• pepperfrukter (capsicum annuum) (søte (hele, knust eller malt) og annet enn søte) og muskat (myristica fragrans) fra India (aflatoksiner - næringsmidler)
• muskat (myristica fragrans) fra Indonesia (aflatoksiner - næringsmidler)

I tillegg gjøres det justeringer i oversikten av hvilke organisasjoner som er ansett som kompetent myndighet i Tyrkia, Iran og Brasil. Videre forenkles reglene om merking av mindre pakker, der det vil være nok med merking av samlepakken med mindre pakker. Det gjøres også en klargjøring av reglene at dokumentkontrollen av forsendelsen må være klar og CED underskrevet før forsendelsen kan sendes videre til DPI for endelig kontroll og import til EU/EØS.

Regelverket for 884/2014 er forenklet ytterligere ettersom kontrollregimet ikke skal gjelde for mindre forsendelser under 20 kg. Dette er i tråd med den tidligere regelen som var gitt i 1152/2009-regelverket (aflatoksinkontrollen).

Avslutningsvis endrer man betegnelsen på vannmelonfrø fra "egusi, Citrullus lanatus" til "egusi, Citrullus spp." for å treffe bedre i forhold til produktet man ønsker å regulere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 8. januar 2016, med ikrafttredelse 2. februar 2016.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som forskriftendring til forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko. I tillegg krever rettsakten endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (som gjennomfører forordning 669/2009 i norsk rett).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direkteimporten av de nevnte produktene har vært av svært begrenset karakter de siste årene, med noen få forsendelser med pepperfrukter fra India. Mattilsynet vurderer at kostnadene ved gjennomføring av rettsakten vil være begrensede, der Mattilsynet vil kunne få noe merarbeid i forbindelse med kontrollen av disse produktene, mens importørene vil måtte bære kostnadene knyttet til importforbudet.

Fjeringen av forsendelser under 20 kg vil kunne gi Mattilsynet og næringen en viss besparelse ved at de nå unntas fra dette kontrollregimet. Hvor mange forsendelser dette vil berøre er ikke sikkert, men fjerningen vil uansett gi næringen mulighet til å importere mindre forsendelser uten større kostnader. De andre endringene er av mindre karakter og vil ikke ha konsekvenser.

Kostnadene vurderes til å være formålstjenlig i forhold til den nytten man har ved å få tatt denne kontrollen og hindret at produkter med aflatoksiner over de fastsatte grenseverdiene kommer inn på det europeiske markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 884/2014, der nye produkter blir tatt inn i oversikten over hvilke produkter som skal være omfattet av dette kontrollregimet. Dette gjelder jordnøtter (peanøtter) m.m. fra Brasil, pepperfrukter (capsicum annuum) (søte (hele, knust eller malt) og annet enn søte) og muskat (myristica fragrans) fra India og muskat (myristica fragrans) fra Indonesia. Disse produktene er hentet fra forordning (EF) nr. 669/2009 ettersom det er en mer vedvarende utfordring ved disse produktene, og 669-regelverk skal kun være et midlertidig tiltak. Betegnelsen på vannmelonfrø fra "egusi, Citrullus lanatus" er endret til "egusi, Citrullus spp.".

Samtidig gjøres det endringer i oversikten over hvilke nasjonale myndigheter som er godkjent til å utstede papirer for produkter i regelverket. Dette gjelder myndighetene i Tyrkia, Iran og Brasil. 884/2014 regelverket er også forenklet vedrørende merking av mindre pakker i og en klargjøring av reglene at dokumentkontrollen, som skal være gjennomført før videresending til DPI. Videre er regelverket forenklet ved at forsendelser under 20 kg er unntatt fra dette kontrollregimet.

Alle disse endringene fremstår som fornuftige og bidrar til at man får fokusert på de reelle risikoene ved produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 8. januar 2016, med ikrafttredelse 2. februar 2016.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.01.2016
Anvendelsesdato i EU
02.02.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.01.2016
Anvendes fra i Norge
02.02.2016