Importrestriksjoner knyttet til fugleinfluensa: endringsbestemmelser for Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 110/2012 av 9. februar 2012 som endrer vedlegg II til vedtak 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 hva angår oppføring av Sør-Afrika på lister over tredjeland eller deler av disse

Commission Implementing Regulation (EU) No 110/2012 of 9 February 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF fastsættes der bestemmelser om import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

(2) Beslutning 2007/777/EF omfatter også lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til, transit gennem og oplagring af disse varer i Unionen er tilladt, modeller til folke- og dyresundhedscertifikater samt bestemmelser om de importerede produkters oprindelse og den behandling, de skal underkastes.

(3) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, specifikt patogenfrie æg, kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter. Ifølge nævnte forordning må de pågældende varer kun importeres til Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(4) Forordning (EF) nr. 798/2008 fastsætter også, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI), og kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i den forbindelse for varer, der er bestemt til import til Unionen.

(5) Sydafrika underrettede i april 2011 Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) på dets område. Som følge heraf blev beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011, hvori der fastsættes bestemmelser om visse specifikke behandlinger af importen fra dette tredjeland af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme fra opdrættede strudsefugle til konsum og af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt.

(6) Desuden var det fra datoen for bekræftelse af udbruddet af HPAI, dvs. den 9. april 2011, ikke længere tilladt at importere avls- og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger, rugeæg og kød af strudsefugle til Unionen fra hele det område i Sydafrika, der er omfattet af forordning (EF) nr. 798/2008.

(7) Efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011 forelagde Sydafrika Kommissionen oplysninger om de bekæmpelsesforanstaltninger, der blev truffet, og om udviklingen i den epidemiologiske situation med hensyn til udbruddet af HPAI. Den sygdomsbekæmpelse og -overvågning, som Sydafrika iværksatte, blev anset for tilstrækkelig til at sikre, at Sydafrika kunne begrænse spredningen af sygdommen og holde den inden for et afgrænset område.

(8) Som følge heraf blev beslutning 2007/777/EF og forordning
(EF) nr. 798/2008 ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2011. Ved denne ændring blev det igen tilladt at importere kød af strudsefugle og visse kødprodukter til Unionen fra den del af Sydafrika, der ikke var underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner (område ZA-2). Gennemførelsesforordning
(EU) nr. 991/2011 trådte i kraft den 9. oktober
2011.

(9) Efter disse to på hinanden følgende ændringer er område ZA-2 i Sydafrika nu opført i de forskellige dele af bilag II til beslutning 2007/777/EF som et område, hvorfra det er tilladt at importere sendinger af visse kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme til konsum og af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter af fjerkræ, opdrættet fjervildt, herunder strudsefugle, og vildtlevende fuglevildt, som underkastes bestemte behandlinger, der er omhandlet i bilaget, til Unionen.
(10) Desuden er område ZA-2 for øjeblikket opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et område, hvorfra det er tilladt at importere kød af strudsefugle til Unionen fra ikrafttrædelsesdatoen for gennemførelsesforordning
(EU) nr. 991/2011.

(11) Sydafrika underrettede den 13. oktober 2011 Kommissionen om mistanke om udbrud af HPAI i det område, der tidligere var anset for at være frit for denne sygdom. Sydafrika underrettede også Kommissionen om, at landet på baggrund af denne mistanke har forbudt afsendelse af sendinger af strudsekød og visse strudsekødsprodukter til Unionen.

(12) Sydafrika underrettede den 14. november 2011 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) om udbrud af HPAI uden for det sygdomsramte område, som Sydafrika havde afgrænset, og som blev anerkendt ved forordning
(EU) nr. 991/2011. Det er derfor ikke længere muligt at betragte hele det pågældende tredjelands område som frit for HPAI.

(13) I betragtning af den ugunstige udvikling i sygdomssituationen i Sydafrika og for at undgå misforståelser vedrørende varer, der er fremstillet, inden det nyeste udbrud af HPAI blev bekræftet, bør oplysningerne om Sydafrika i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres, således at det forbydes at importere kød af strudsefugle til Unionen, og således at datoen for bekræftelse af det første udbrud af HPAI den 9. april 2011 anføres som »slutdato« i kolonne 6A i nævnte del.

(14) Derudover opfylder område ZA-2 i Sydafrika som følge af udbruddet af HPAI ikke længere de dyresundhedsmæssige betingelser for anvendelse af »behandling A« på varer, der består af eller indeholder kød af opdrættede strudsefugle eller behandlede maver, blærer og tarme fra strudsefugle til konsum, som nævnt i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og for anvendelse af »behandling E« på biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, som nævnt i del 3 i nævnte bilag. Disse behandlinger er ikke tilstrækkelige til at fjerne de dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med disse varer. Oplysningerne om Sydafrika for så vidt angår område ZA-2 i del 1 til bilag II til beslutning 2007/777/EF og oplysningerne om Sydafrika i del 2 og 3 i nævnte bilag bør derfor ændres, således at der fastsættes bestemmelser om passende behandlinger.

(15) Beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr.
798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2012
Anvendelsesdato i EU
13.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2012
Anvendes fra i Norge
23.02.2012